Розділи сайту Новини

 

                Про оголошення конкурсу  

                на заміщення вакантної посади

 

             

З метою забезпечення реалізації  Закону України «Про внесення змін до деяких        законодавчих актів України щодо запровадження  контрактної форми роботи у сфері культури    та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів    культури» від 28 січня 2016 року № 955-VIII 211-215  Закону України “Про культуру»,   керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

Комунальний  заклад  «Світлодарський міський палац культури»   з 18 січня 2017 року оголошує  конкурс на заміщення вакантної посади-   Керівник гуртка прикладного мистецтва   КЗ «Світлодарський міський  палац  культури»  з наступними вимогами до  кандидата на посаду: відповідна освіта,  володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Прийом заяв та доданих до них документів від кандидатів на участь у  конкурсі упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу.

 

 

 

Директор                                                           В.В. Коваленко

 

 Комунальний заклад « Світлодарський міський Палац культури» згідно Закону України « Про культуру»  оголошує конкурс на заміщення вакантних посад керівників творчих колективів усіх напрямків.

Загальні вимоги до кандидатів:

Відповідна освіта,володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Обмеження щодо кандидатів:

 керівником творчих колективів комунального закладу не може бути особа,яка:

-          за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

-          має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

-          є близькою особою або членом сімї керівника.

Особи, які беруть участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подають такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України « Про захист персональних даних»;

- автобіографію;

- копію документа, що посвідчує особу, копію документа про вищу освіту;

- два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються поштою та на електрону адресу комунального закладу.

Дата  початку приймання документів 28 листопада 2016 року

Дата початку формування конкурсної комісії  28 листопада 2016р

 

 

 ІСТОТНІ УМОВИ КОНТРАКТУ

З КЕРІВНИКОМ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 “СВІТЛОДАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ”

 

 

 

В даному контракті:

«Орган управління» - це Виконавчий комітет Світлодарської міської ради,

«заклад культури» - це комунальний заклад «Світлодарський міський палац культури»,

«Керівник» - це директор комунального закладу «Світлодарський міський палац культури».

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. За цим контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію закладу культури  здійснювати поточне управління (керівництво) закладом культури, забезпечувати його діяльність, а Орган управління зобов'язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.

2. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником закладу культури та Органом управління.

3. Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником закладу культури під час реалізації повноважень, функцій, обов'язків закладу культури, передбачених актами законодавства, статутом закладу культури, іншими нормативними документами.

4.  Керівник діє на засадах єдиноначальності.

5. Керівник є підзвітним Органу управління у межах, встановлених законодавством, статутом закладу культури та цим контрактом.

 

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

6. Керівник здійснює керівництво закладом культури, організовує його господарську, виробничу, соціально-побутову та інші види діяльністі, забезпечує виконання завдань закладу культури, передбачених законодавством, статутом закладу культури та цим контрактом.

7. Керівник зобов'язується:

дотримуватись положень чинного законодавства України;

дотримуватись виконання програм розвитку закладу культури на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

забезпечувати своєчасну сплату податків та інших обов’язкових платежів до бюджету, визначених чинним законодавством;

своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам закладу культури;

забезпечувати цільове та ефективне використання коштів державного та місцевого бюджетів, власних надходжень до  КЗ  «Світлодарський  МПК»;

забезпечувати складання в установленому порядку річного перспективного плану розвитку закладу культури з помісячною розбивкою плану роботи на рік, що передує плановому у встановлені чинним законодавством строки;

забезпечувати складання в установленому порядку кошторису доходів і видатків/планів використання бюджетних коштів та подавати його на затвердження  Органу управління подавати в установленому порядку Органу управління квартальну та річну фінансову звітність закладу культури;

вживати заходів щодо створення належних умов праці працівникам закладу культури відповідно до вимог законодавства, а також забезпечити дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю та гарантованих законодавством про охорону праці;

дотримуватись визначених нормативно-правовими актами фінансових та бюджетних правових норм, здійснювати контроль за збереженням майна, ощадливим і раціональним використанням  матеріальних цінностей;

забезпечувати нормування праці в закладі культури відповідно до вимог чинного законодавства;

спрямовувати діяльність працівників закладу культури;

дотримуватись норм чинного законодавства, здійснювати удосконалення форм і методів управління, умов колективного договору, зміцнення договірної та трудової  (виконавської) дисципліни;

виконувати вимоги, надані Органом управління в межах своєї компетенції;

у разі припинення трудових відносин з Органом управління передати справи новопризначеному керівнику або особі, яка виконує обов’язки керівника, на підставі акта приймання-передачі.

8. Орган управління:

надає інформацію, що стосується діяльності  КЗ «Світлодарського МПК» на запит Керівника;

зобов’язаний дотримуватись умов даного контракту;

звільняє Керівника у разі закінчення контракту, достроково за ініціативою  Керівника, а також у випадках, передбачених законодавством, в тому числі порушень умов цього контракту;

організовує та здійснює фінансовий контроль за діяльністю закладу культури;

здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за закладом культури майна;

організовує та здійснює контроль за виконанням обов’язків Керівника, передбачених діючим законодавством, Статутом закладу культури та цим контрактом.

9. Керівник наділений повноваженнями і правами, які передбачені законодавчими та іншими нормативними актами, а також статутом закладу культури та цим контрактом.

10. Керівник має право:

без доручення діяти від імені закладу культури, представляти його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях у відносинах з юридичними особами та громадянами;

відкривати рахунки в банках, рахунки в органах Казначейства у порядку, встановленому законодавством;

користуватися правом розпорядження коштів закладу культури;

укладати договори та інші угоди;

укладати трудові договори з працівниками закладу культури, визначати їх функціональні обов’язки, застосовувати до них заходи заохочення та дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства.

Під час укладання трудових договорів з працівниками закладу культури, при визначенні та забезпеченні умов праці та відпочинку, Керівник керується законами, іншими нормативно – правовими актами, статутом закладу культури, галузевою угодою, колективним договором з врахуванням фінансових можливостей  закладу культури;

накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

видавати усні та письмові доручення;

в межах компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма підрозділами та працівниками закладу культури;

вирішувати інші питання, віднесені законодавством, органом управління закладу культури або уповноваженим ним органом, статутом закладу культури і цим контрактом до компетенції Керівника.

11.  Орган управління має право:

здійснювати у межах своїх повноважень контроль за виконанням Керівником умов цього контракту;     

вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків щодо управління закладом культури та розпорядження його  майном;

проводити перевірки діяльності закладу культури з питань, що відносяться до його компетенції, запитувати інформацію від Керівника щодо окремих напрямів діяльності закладу культури;

тимчасово відсторонити Керівника від виконання покладених на нього  обов’язків у зв’язку з проведенням перевірки окремих напрямів діяльності Керівника для з’ясування питання невиконання (неналежного виконання) його обов’язків;  

звільнити Керівника у разі закінчення контракту, достроково за ініціативою Керівника, а також у випадках, передбачених чинним законодавством та цим  контрактом.

3. РОБОЧИЙ ЧАС

 

12. Робочий час встановлюється внутрішнім трудовим розпорядком. Керівник виконує Правила внутрішнього трудового розпорядку, встановлені у закладі культури, положення Колективного договору у відповідності до законодавства.

13. Особливості режиму робочого часу Керівника та часу відпочинку встановлюється відповідно до умов Колективного договору у відповідності до чинного законодавства.

14. Керівнику надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні та додаткова відпустка на строк, визначений Колективним договором. Керівник визначає час і порядок використання своєї відпустки  за  погодженням з міським головою.

 

 

4. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

 

15. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Керівникові встановлюється посадовий оклад  у  розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами з оплати праці. 

16.   Керівникові додатково встановлюється у межах наявних коштів на оплату праці надбавка за складність і напруженість у роботі у розмірі до 50 відсотків посадового окладу і фактично відпрацьованого часу.

У разі недотримання (невиконання) обов’язків, передбачених цим контрактом, зазначена надбавка зменшується або скасовується.

17.  Керівникові виплачується:

грошова винагорода за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов’язків відповідно до законодавства на підставі розпорядження  Світлодарського міського голови у межах наявних коштів на оплату праці;

матеріальна допомога на оздоровлення у  сумі  не більше ніж один посадовий оклад на рік відповідно до законодавства за розпорядженням Світлодарського міського голови у межах наявних коштів на оплату праці.

18.  Преміювання Керівника (в тому числі за належне виконання обов`язків, передбачених цим контрактом), здійснюється у розмірі згідно чинного законодавства України, Колективного договору, Положення про преміювання (додатку до Колективного договору) за  розпорядженням Світлодарського міського голови  у межах фонду оплати праці.

19. У разі невиконання (неналежного виконання) Керівником обов’язків, передбачених цим контрактом, порушення трудової (виконавської) дисципліни, допущення в закладі культури нещасного випадку із смертельним наслідком з вини закладу культури, премія зменшується або не нараховується в тому звітному періоді, коли було виявлено порушення.

20. Посадовий оклад та інші виплати Керівнику можуть бути переглянуті у відповідності зі змінами умов оплати праці, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.

21. Індексація заробітної плати проводиться згідно з чинним законодавством України.

22. При отриманні відповідної кваліфікаційної категорії доплата за категорію здійснюється згідно з чинним законодавством України.

23. У разі виходу Керівника на пенсію йому виплачується грошова допомога згідно діючого законодавства України.

24. Крім умов матеріального забезпечення, передбачених розділом 4, Керівнику можуть бути встановлені інші умови, що не заборонені чинним законодавством.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

25. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.

26. Керівник несе матеріальну відповідальність, у тому числі повну, та зобов’язаний відшкодувати заподіяну своїми діями (бездіяльністю) шкоду закладу культури та (або) державі у порядку і розмірах, визначених Цивільним кодексом України, Кодексом законів про працю України, Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.

27.  Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

 

 

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

 

28. Внесення змін і доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.

29. Цей контракт припиняється:

після закінчення терміну дії контракту;

за згодою сторін;

з ініціативи Органу управління закладу культури до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України.

30. Контракт може бути розірваний з ініціативи Органу управління закладу культури :

у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом;

у разі невиконання (часткового невиконання) програм розвитку закладу культури, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства;

у разі невиконання обов’язків, передбачених цим контрактом, в результаті чого для закладу культури настали значні негативні наслідки (понесені збитки, виплачено штрафи тощо);

у разі невиконання закладом культури зобов’язань перед бюджетом щодо сплати податків, зборів та обов’язкових платежів;

у разі недотримання Керівником трудового, фінансового та бюджетного законодавства;

у разі неподання у встановлений термін на погодження Органу управління кошторису доходів і видатків;

у разі неподання Органу управління квартальної та річної фінансової звітності закладу культури;

у разі незабезпечення виконання в установлені строки вимог контролюючих органів;

31. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення строку його дії:

у разі систематичного невиконання Органом управління закладу культури, своїх обов’язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують повноваження та права Керівника, втручання в його управлінську діяльність, що може призвести, або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності  закладу культури;

у разі його хвороби або інвалідності, що перешкоджає виконанню обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин.

32. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

 

Керуючись частиною одинадцятою статті 215 Закону України "Про культуру", конкурсна комісія з проведення конкурсного добору на посаду директора  Комунального закладу «Світлодарський міський палац культури»,  визнала переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу «Світлодарський міський палац культури»  Коваленка  Валерія  Віталійовича.

 

 


Розробка, просування сайту ©