Розділи сайту Новини

Аналізи регуляторного впливу на 2020 рік оприлюднено 18.03.2019 року 


 

Аналіз регуляторного впливу рішення Світлодарської міської ради  «Про встановлення ставок земельного податку на території Світлодарської міської ради  на 2020 рік»

 

I. Визначення проблеми.

 

Місцеві податки є складовою дохідної частини бюджету м. Світлодарська. Від того скільки грошових коштів було сплачено платниками податку залежить якість реалізації програм спрямованих на розвиток м. Світлодарська, разом з тим податкове навантаження повинно враховувати платоспроможність платників податку та не погіршувати ринок житла. Враховуючи норми Бюджетного та Податкового  кодексів України, органи місцевого самоврядування повинні щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів. Кожний рік економічна ситуація для громадян та суб’єктів підприємництва змінюється і тому переглядаючи на наступний бюджетний рік розмір земельного податку міська рада враховує вищевказані зміни та актуалізує їх у вигляді даного податку з врахуванням інтересів як органів місцевого самоврядування, громадян так і суб’єктів підприємницької діяльності.  

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Впливає на громадян які мають у власності або у користуванні земельні ділянки

 

Органи місцевого самоврядування

Встановлення земельного податку формує дохідну частину міського бюджету

 

Суб’єкти господарювання

Впливає на субєктів які мають у власності або в користувані земельні ділянки

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

Впливає на субєктів які мають у мають у власності або в користувані земельні ділянки

 

 

Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкових механізмів неможливе оскільки ринковий механізм діє на основі економічних законів: зміни попиту, зміни пропозиції, рівноважної ціни, конкуренції, вартості (цінності), корисності, прибутку і т.д. Податкова норма права в частині встановлення ставок податку є імперативною тобто законодавчо встановлене право тільки органів місцевого самоврядування встановлювати земельний податок відповідно до статей 10 та 12 Податкового кодексу України . Ставка зазначеного податку не залежить від складових економічних законів.

Проаналізувати розмір доходу від земельного податку в умовах проведення антитерористичної операції та операції об’єднаних сил на території м. Світлодарська не виявляється можливим оскільки діє п.38.7 підрозділу 10 Податкового кодексу України відповідно до якого, не нараховується та не сплачується земельний податок за земельні ділянки населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення у період з 14 квітня 2014 року по 31 грудня року, в якому завершено проведення антитерористичної операції та/або операції Об’єднаних сил (ООС).

Враховуючи, що податок встановлюється в бюджетному періоді, що передує періоду в якому планується застосування податку, прогнозувати в якому році закінчиться АТО або ООС і держава скасує податку пільгу -  не виявляється можливим. Саме тому Світлодарська міська рада прийняла рішення від 24.05.2018 № VI/125-8 «Про встановлення ставок земельного податку на території Світлодарської міської ради на 2019рік», сподіваючись, що АТО закінчиться в 2018році та з 01.01.2019 року буде діяти встановлений податок. Але податкова пільга для платників земельного податку була продовжена протягом 2019 року.

Разом з тим, деякі власники / користувачі добровільно сплачували встановлений податок, з метою підтримати міський бюджет. За січень – лютий 2019 року міський бюджет отримав 9814,41 грн.

 

II. Цілі державного регулювання

 

Упорядкування податкових відносин між органами місцевого самоврядування та платниками земельного податку;

Забезпечення надходжень до  міського бюджету ;

Реалізація інтересів територіальної громади м. Світлодарська

Здійснення видатків передбачених статтею 91 бюджетного кодексу України

Врахування принципу соціальної справедливості у питанні оподаткування.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

1. Визначення альтернативних способів:

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 :

Не встановлення податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

1) Веде до відмови від використання економічних ресурсів міста в повному обсязі;

2) Сприяє ухиленню від сплати податків громадян та суб’єктів господарювання

Альтернатива 2 :

Застосування максимальних ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

1)Веде до збільшення надходжень місцевого бюджету

2) Є соціально несправедливою по відношенню до громадян та суб’єктів господарства, оскільки ставка податку залежить від платоспроможності, що є для кожного володільця індивідувальною.

 

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 3:

Застосування запропонованого регуляторного акту

1)Веде до збільшення місцевого бюджету;

2) Є соціально справедливою

3) Сприяє реалізації місцевих програм житлово-комунального господарства та благоустрою

4) Сприяє реалізації сфери соціального захисту населення , реалізація інших інтересів територіальної громади.

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на інтереси органів держави (місцевого самоврядування)

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

скорочення реалізації місцевих програм житлово-комунального господарства та благоустрою , сфери соціального захисту населення , реалізаці їінших інтересів територіальної громади.

Альтернатива 2

Поповнення міського бюджету;

Реалізація місцевих програм житлово-комунального господарства та благоустрою.

Реалізація сфери соціального захисту населення ;

Реалізація інших інтересів територіальної громади

Відсутні

 

Альтернатива 3

Збільшення надходжень до місцевого бюджету;

Встановлення соціальної справедливості;

Реалізація місцевих програм житлово-комунального господарства та благоустрою.

Реалізація сфери соціального захисту населення ;

Реалізація інших інтересів територіальної громади.

Відсутні

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність податкового

 навантаження

 

1) Додаткові витрати на покращання умов житлово-комунального господарства у зв’язку із його недодастнім фінансуванням з місцевого бюджету.

2) Скорочення реалізації  соціального захисту населення

3) Обмеження в реалізації інтересів територіальної громади м. Світлодарська

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 2

З боку податкового навантаження вигоди відсутні, але з боку розвитку міста – покращання умов житлово-комунального господарства, сфери соціального захисту населення , реалізація інших інтересів територіальної громади.

Сплата земельного податку

Альтернатива 3

1)Податкове навантаження з

 урахуванням соціальної справедли-

 вості;

2)Покращання умов житлово-комунального господарства;

3) Покращання сфери соціального захисту населення;

4) Реалізація інших інтересів територіальної громади.

 

 

Сплата земельного податку

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

_______

________

3

88

91

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

3

98

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність податкового

 навантаження

З боку податкового навантаження – відсутні, але відсутність фінансування розвитку міста сприяє погіршенню демографічної ситуації, зростанню внутріш-

 ньої міграції в інші більш комфортні міста та як наслідок зниженню чисельності населення та попиту

Альтернатива 2

Розвиток міста і як  наслідок збільшення попиту на товари

 

Максимальні матеріальні

 витрати на сплату земельного податку

Альтернатива 3

1)Встановлення соціальної справедливості;

2) Збільшення чисельності населення  внаслідок покращання умов розвитку міста і як  наслідок збільшення попиту на товари

 

Залежність нарахованих сум податку від площі та цільового використання земельної ділянки

 

         

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результатив

ності (досягнення

цілей під час вирі -шення проблеми)

Бал результа

тивності (за

чотирибаль-

ною систе-

моюоцінки)

 

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

0

Відсутність регулювання оподаткування між органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання та громадянами. Не досягнення реалізації місцевих програм

Альтернатива 2

2

Цілі не будуть досягнуті повною мірою, оскільки буде існувати проблема відсутності соціальної справедливості, значного податкового тиску на громадян та суб’єктів господарювання та як наслідок підвищення цін на товари та послуги .

Альтернатива 3

4

Цілі досягнуті повною мірою

 

 

Рейтинг результа

тивності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1:

Для органів

місцевого самовря дування

 

 

Відсутні

 

Скорочення реалізації місцевих програм житлово-комунального господарства та благоустрою , сфери соціального захисту населення , реалізації інших інтересів територіальної громади.

 

Є найгіршою з альтернатив, оскільки не дає змоги досягнути поставлених цілей регулювання та не відповідає вимогам діючого законодавства

 

 

Рейтинг результа

тивності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Для громадян

Відсутність податкового

навантажен

ня

 

 

1) Додаткові витрати на покращання умов житлово-комунального господарства у зв’язку із його недодастнім фінансуванням з місцевого бюджету.

2) Скорочення реалізації  соціального захисту населення

3) Обмеження в реалізації інтересів територіальної громади м. Світлодарська

Є найгіршою з альтернатив, оскільки не дає змоги досягнути поставлених цілей регулювання та не відповідає вимогам діючого законодавства

 

 

 

Для суб’єктів господарювання

Відсутність податкового

навантажен

ня

З боку податкового навантаження – відсутні, але відсутність фінансування розвитку міста сприяє погіршенню демографічної ситуації, зростанню внутріш-

 ньої міграції в інші більш комфортні міста та як наслідок зниженню чисельності населення та попиту

Є найгіршою з альтернатив, оскільки не дає змоги досягнути поставлених цілей регулювання та не відповідає вимогам діючого законодавства

 

 

 

Альтернатива 2:

Для органів

 місцевого самоврядування

Дохід значно

більше ніж визна

чений в альтерна

1 та 3.

Відсутні

Є недоцільною

 альтернативою, оскільки не дає змоги досягнути поставлених цілей державного

 регулювання 

Для громадян

З боку податко-

навантаження відсутні, але з боку життєзабезпечення – покращання умов житлово-комунального господарства, сфери соціального захисту населення , реалізація інших інтересів територіальної громади.

Податкове навантаження

 без урахування плато-

спроможності громадян

Є недоцільною

 альтернативою, оскільки не дає змоги досягнути поставлених цілей державного

 регулювання 

Для суб’єктів господарювання

З боку

податкового навантаження відсутні , але сплата податків сприяє розвитку та збільшує кількість попиту на товар  та послуги

Податковий тиск на розвиток підприємницької діяльності

Є недоцільною

 альтернативою, оскільки не дає змоги досягнути поставлених цілей державного

 регулювання 

Альтернатива3:

Для органів

 місцевого самоврядування

Збільшення над-

ходжень до міс-

цевого бюджету; встановлення соціальної спра- ведливості

Реалізація місце вих програм

житлово-кому нального госпо- дарства та благо

устрою. Реаліза-

ція сфери соці-

 ального захисту  населення. Реа-

лізація інших

 інтересів територіальної громади.

 

Є найбільш

 оптимальною серед запропонованих альтер натив, оскільки дає змогу повністю досягнути поставлених цілей державного регулювання та відповідатиме вимогам діючого законодавства.   

Для громадян

1)Податкове навантаження з

 урахуванням соціальної справедли-

 вості;

2)Покращання умов житлово-комунального господарства;

3) Покращання сфери соціального захисту населення;

4) Реалізація інших інтересів територіальної громади.

 

Податкове навантаження

Є найбільш

 оптимальною серед запропонованих альтер натив, оскільки дає змогу повністю досягнути поставлених цілей державного регулювання та відповідатиме вимогам діючого законодавства.   

Для суб’єктів господарювання

З боку

податкового навантаження відсутні , але сплата податків сприяє розвитку та збільшує кількість попиту на товар  та послуги

 

 

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтерна-тива 1

 

Причиною відмови є необхідність фінансування інфраструктури міста

 

Прийняття законодавчих актів спрямованих на децентралізацію органів місцевого самоврядування та їх невиконання внаслідок відсутності фінансування.  

Альтернатива 2

Причиною відмови є необхідність встановлення соціальної справедливості впитаннях оподаткування

 

Продовження дії операції об’єднаних сил на території м. Світлодарська

Альтернатива 3

Причини для відмови відсутні, обрана альтернатива забезпечить виконання вимог Податкового кодексу України

Реалізація місцевих програм житлово-ко-

мунального господарства та благоустрою

Реалізація інших інтересів територіальної громади.

Продовження дії операції об’єднаних сил на території м. Світлодарська.

 

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Механізмом розв’язання даної проблеми є:

1. Закінчення операції об’єднаних сил;

2. Встановлення податку з урахуванням соціальної справедливості

3. Поповненя міського бюджету для можливості реалізації інтересів громади м. Світлодарська.

Заходи:

1. Прийняття рішення Світлодарською міською радою «Про встановлення ставок земельного податку на території Світлодарської міської ради  на 2020 рік» з урахуванням цільового призначення об’єкту оподаткування.

2. Оприлюднення регуляторного акту в друкованому засобі масової інформації;

3. Надання вищевказаного регуляторного акту Бахмутській об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Донецькій області. з метою забезпечення його реалізації.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва здійснено в М-тесті.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Строк дії регуляторного акту становить один рік. Регуляторний акт набуває чинності з 01.01.2020 року та діє до 31.12.2020 р.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Прогнозними показниками результативності дії регуляторного акта є:

1. План надходжень з податку на нерухоме майно;

2. Фактичні надходження з податку на нерухоме майно

3. Кількість платників податку

 

IX.  Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності шляхом збору показників надходження до міського бюджету за період з січня 2020 по травень 2020р.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено з червня 2020 р. по жовтень 2020 р.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні дані з аналізу виконання плану по доходах.

 

 

Міський голова                                                                                                 А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

 

Розробник:

юрисконсульт, спеціаліст Iкатегорії                                                               Н.М. Климович

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        Додаток до Аналізу    

                                                                                                                             регуляторного акта

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 11.03.2019-14.03.2019

 

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет форуми, соці- альні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науков ців тощо)

Кількість учасників консуль -

тацій, осіб

Основні результати

консультацій (опис)

1.

 Публічна консультація із власниками/користувачами  земельних ділянок

3

Обговорення проекту рішення Світлодарської міської ради «Про встановлення ставок податку на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території

Світлодарської міської ради на 2020 рік

2

Анкетування

14

Обговорення проекту рішення Світлодарської міської ради «Про встановлення ставок податку на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території

Світлодарської міської ради на 2020 рік

 

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 91 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 3 (одиниць) та мікропідприємництва 88 одиниць (за даними аналізу виконання плану по доходах) (лист податкової інспекції)

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Враховуючи, що ставка податку діє лише 1 рік дані за 5 років не розраховуються.

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

Порядковийномер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання

1.

Придбання необхідного

 обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування 

 

0

3.

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

 

0

4.

Процедури обслуговування

обладнання (технічне обслуговуван-

 ня)

 

0

5

Інші процедури

-------

6

Разом гривень

0

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць :

 

91

8

Сумарно, гривень

 

0

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм:

 

0,5 год х 25,13 х1=12,565 (під час

 Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»  )

10

Процедури організації виконання вимог регулювання Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур:

(процедура заповнення

 Декларацій)

 

0,5год. Х 25,13 грн. Х 1=12,565

 

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік:

 

0,5 год.+ 0,5год.+ 0,08год +0,08год +25,13 грн *1*1 =27,01

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

 

1*25,13 грн*1=25,13

13

Інші процедури -----------

0

14

Разом

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

77,27

 

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва,що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

91

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15):

 

7031,57

 

 

 

Враховуючи, що Світлодарська міська рада не має повноважень з адміністрування податків розрахунок ведеться щодо Бахмутського Управління ГУ ДФС у Донецькій області

Бахмутське Управління ГУ ДФС у Донецькій області

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва(розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співро бітника ор-

гану держа

вної влади

Оцінка кількості процедур за рік, що припада -

ють на

одного суб’єкта  

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію

процедури регулювання 

Витрати на адміністрування регулювання

1.  Облік суб’єкта господа

рювання, що перебуває у сфері регулювання

1год

25,13

1

91

 

2. Поточний контроль за суб’єктом господарював-

ня, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0

25,13

0

 

0

камеральні

0

0

0

91

0

виїзні

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затверджен

 ня та опрацювання одно-

 гоокремого акта про по-

 рушення вимог регулю-

 вання

0

0

0

0

0

4. Реалізація одного

 окремого рішення щодо

 порушення вимог регу

лювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення субєк

 тами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулюван-

вання

2 год

0

1

0

0

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): 

0

0

0

0

0

Разом за рік

3*12=42 год

25,13*2*12=603,12

2*12=24

91

0

   * Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

Враховуючи, що ставка податку діє лише 1 рік дані за 5 років не розраховуються

 

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

1

Бахмутське Управління ГУ ДФС у Донецькій області

 

42*4173*91=15949206

     
     
     

Сумарно бюджетні витрати на адмініс трування регулювання суб’єктів малого підприємництва: 15949206

 

 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання:

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

дані рядка 8 пункту 3 цього додатка : 0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

дані рядка 16 пункту 3 цього додатка : 7031,57

 

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

сума рядків 1 та 2 цієї таблиці: 7031,57

 

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

15949206

5

Сумарні витрати на виконан ня запланованого регулюван ня

сума рядків 3 та 4 цієї таблиці : 15956237

  

5. Розроблення коригуючи заходів для малого підприємництва.

Пропонується змінити періодичність надання звітів. Разом з тим механізм оподаткування регулюється Податковим кодексом України і не може бути врегульованим на рівні місцевої ради.

 

 

 

Міський голова                                                                                                 А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

 

Розробник:

юрисконсульт, спеціаліст Iкатегорії                                                               Н.М. Климович

    

 Аналіз регуляторного впливу рішення Світлодарської міської ради «Про встановлення ставок податку на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території

Світлодарської міської ради на 2020 рік»

 

I. Визначення проблеми.

 

Місцеві податки є складовою дохідної частини бюджету м. Світлодарська. Від того скільки грошових коштів було сплачено платниками податку залежить якість реалізації програм спрямованих на розвиток м. Світлодарська, разом з тим податкове навантаження повинно враховувати платоспроможність платників податку та не погіршувати ринок житла. Враховуючи норми Бюджетного та Податкового  кодексів України, органи місцевого самоврядування повинні щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів. Кожний рік економічна ситуація для громадян та суб’єктів підприємництва змінюється і тому переглядаючи на наступний бюджетний рік розмір податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки міська рада враховує вищевказані зміни та актуалізує їх у вигляді даного податку з врахуванням інтересів як органів місцевого самоврядування, громадян так і суб’єктів підприємницької діяльності.  

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Впливає на громадян які мають у власності житлову та нежитлову нерухомість

 

Органи місцевого самоврядування

Встановлення податку на нерухоме майно формує дохідну частину міського бюджету

 

Суб’єкти господарювання

Впливає на субєктів які мають у власності житлову та нежитлову нерухомість

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

Впливає на субєктів які мають у власності житлову та нежитлову нерухомість

 

 

Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкових механізмів неможливе оскільки ринковий механізм діє на основі економічних законів: зміни попиту, зміни пропозиції, рівноважної ціни, конкуренції, вартості (цінності), корисності, прибутку і т.д. Податкова норма права в частині встановлення ставок податку є імперативною тобто законодавчо встановлене право тільки органів місцевого самоврядування встановлювати податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки відповідно до статей 10 та 12 Податкового кодексу України . Ставка зазначеного податку не залежить від складових економічних законів.

Проаналізувати розмір доходу від податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки в умовах проведення антитерористичної операції та операції об’єднаних сил на території м. Світлодарська не виявляється можливим оскільки діє п.38.6 підрозділу 10 Податкового кодексу України відповідно до якого, об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, розташовані на території населених пунктів на лінії зіткнення, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до статті 266 цього Кодексу у період з 14 квітня 2014 року по 31 грудня року, в якому завершено проведення антитерористичної операції та/або операції Об’єднаних сил (ООС).

Враховуючи, що податок встановлюється в бюджетному періоді, що передує періоду в якому планується застосування податку, прогнозувати в якому році закінчиться АТО або ООС і держава скасує податку пільгу -  не виявляється можливим. Саме тому Світлодарська міська рада прийняла рішення від 11.07.2017р № VI/115-12 «Про встановлення податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території громади м. Світлодарська», сподіваючись, що АТО закінчиться в 2017 році та з 01.01.2018 року буде діяти встановлений податок. Але податкова пільга для платників податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки була продовжена протягом 2018 року.

Разом з тим, деякі власники об’єктів житлової/нежитлової нерухомості, добровільно сплачували встановлений податок, з метою підтримати міський бюджет. За 2018 рік міський бюджет отримав 7012,71 грн.

Рішенням Світлодарської міської ради від 24.05.2018 № VI/125-9 «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки, на території Світлодарської міської ради на 2019 рік» був також встановлений вищевказаний податок. На даний час , враховуючи продовження операції об’єднаних сил на території м. Світлодарська для власників нерухомості продовжено  пільги до кінця 2019 року . Таким чином та  за січень – лютий 2019 року надходження з  податку на нерухоме майно - відсутні.

 

II. Цілі державного регулювання

 

Упорядкування податкових відносин між органами місцевого самоврядування та платниками земельного податку;

Забезпечення надходжень до  міського бюджету ;

Реалізація інтересів територіальної громади м. Світлодарська

Здійснення видатків передбачених статтею 91 бюджетного кодексу України

Врахування принципу соціальної справедливості у питанні оподаткування.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

1. Визначення альтернативних способів:

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 :

Не встановлення податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

1) Веде до відмови від використання економічних ресурсів міста в повному обсязі;

2) Сприяє ухиленню від сплати податків громадян та суб’єктів господарювання

Альтернатива 2 :

Застосування максимальних ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

1)Веде до збільшення надходжень місцевого бюджету

2) Є соціально несправедливою по відношенню до громадян та суб’єктів господарства, оскільки ставка податку залежить від платоспроможності, що є для кожного володільця індивідувальною.

 

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 3:

Застосування запропонованого регуляторного акту

1)Веде до збільшення місцевого бюджету;

2) Є соціально справедливою

3) Сприяє реалізації місцевих програм житлово-комунального господарства та благоустрою

4) Сприяє реалізації сфери соціального захисту населення , реалізація інших інтересів територіальної громади.

 

  

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на інтереси органів держави (місцевого самоврядування)

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

скорочення реалізації місцевих програм житлово-комунального господарства та благоустрою , сфери соціального захисту населення , реалізаціїінших інтересів територіальної громади.

Альтернатива 2

Поповнення міського бюджету;

Реалізація місцевих програм житлово-комунального господарства та благоустрою.

Реалізація сфери соціального захисту населення ;

Реалізація інших інтересів територіальної громади

Відсутні

 

Альтернатива 3

Збільшення надходжень до місцевого бюджету;

Встановлення соціальної справедливості;

Реалізація місцевих програм житлово-комунального господарства та благоустрою.

Реалізація сфери соціального захисту населення ;

Реалізація інших інтересів територіальної громади.

Відсутні

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність податкового

 навантаження

 

1) Додаткові витрати на покращання умов житлово-комунального господарства у зв’язку із його недодастнім фінансуванням з місцевого бюджету.

2) Скорочення реалізації  соціального захисту населення

3) Обмеження в реалізації інтересів територіальної громади м. Світлодарська

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 2

З боку податкового навантаження вигоди відсутні, але з боку розвитку міста – покращання умов житлово-комунального господарства, сфери соціального захисту населення , реалізація інших інтересів територіальної громади.

Сплата податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

Альтернатива 3

1)Податкове навантаження з

 урахуванням соціальної справедли-

 вості;

2)Покращання умов житлово-комунального господарства;

3) Покращання сфери соціального захисту населення;

4) Реалізація інших інтересів територіальної громади.

 

 

Сплата податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

_______

________

3

88

91

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

3

98

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність податкового

 навантаження

З боку податкового навантаження – відсутні, але відсутність фінансування розвитку міста сприяє погіршенню демографічної ситуації, зростанню внутріш-

 ньої міграції в інші більш комфортні міста та як наслідок зниженню чисельності населення та попиту

Альтернатива 2

Розвиток міста і як  наслідок збільшення попиту на товари

 

Максимальні матеріальні

 витрати на сплату податку на нерухоме майно

 

Альтернатива 3

1)Встановлення соціальної справедливості;

2) Збільшення чисельності населення  внаслідок покращання умов розвитку міста і як  наслідок збільшення попиту на товари

 

Залежність нарахованих сум податку від площі та цільового використання об’єкта нерухомого майна

 

         

 

 IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результатив

ності (досягнення

цілей під час вирі -шення проблеми)

Бал результа

тивності (за

чотирибаль-

ною систе-

моюоцінки)

 

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

0

Відсутність регулювання оподаткування між органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання та громадянами. Не досягнення реалізації місцевих програм

Альтернатива 2

2

Цілі не будуть досягнуті повною мірою, оскільки буде існувати проблема відсутності соціальної справедливості, значного податкового тиску на громадян та суб’єктів господарювання та як наслідок підвищення цін на товари та послуги .

Альтернатива 3

4

Цілі досягнуті повною мірою

 

 

Рейтинг результа

тивності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1:

Для органів

місцевого самовря дування

 

 

Відсутні

 

Скорочення реалізації місцевих програм житлово-комунального господарства та благоустрою , сфери соціального захисту населення , реалізації інших інтересів територіальної громади.

 

Є найгіршою з альтернатив, оскільки не дає змоги досягнути поставлених цілей регулювання та не відповідає вимогам діючого законодавства

 

 

Рейтинг результа

тивності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Для громадян

Відсутність податкового

навантажен

ня

 

 

1) Додаткові витрати на покращання умов житлово-комунального господарства у зв’язку із його недодастнім фінансуванням з місцевого бюджету.

2) Скорочення реалізації  соціального захисту населення

3) Обмеження в реалізації інтересів територіальної громади м. Світлодарська

Є найгіршою з альтернатив, оскільки не дає змоги досягнути поставлених цілей регулювання та не відповідає вимогам діючого законодавства

 

 

 

Для суб’єктів господарювання

Відсутність податкового

навантажен

ня

З боку податкового навантаження – відсутні, але відсутність фінансування розвитку міста сприяє погіршенню демографічної ситуації, зростанню внутріш-

 ньої міграції в інші більш комфортні міста та як наслідок зниженню чисельності населення та попиту

Є найгіршою з альтернатив, оскільки не дає змоги досягнути поставлених цілей регулювання та не відповідає вимогам діючого законодавства

 

 

 

Альтернатива 2:

Для органів

 місцевого самоврядування

Дохід значно

більше ніж визна

чений в альтерна

1 та 3.

Відсутні

Є недоцільною

 альтернативою, оскільки не дає змоги досягнути поставлених цілей державного

 регулювання 

Для громадян

З боку податко-

навантаження відсутні, але з боку життєзабезпечення – покращання умов житлово-комунального господарства, сфери соціального захисту населення , реалізація інших інтересів територіальної громади.

Податкове навантаження

 без урахування плато-

спроможності громадян

Є недоцільною

 альтернативою, оскільки не дає змоги досягнути поставлених цілей державного

 регулювання 

Для суб’єктів господарювання

З боку

податкового навантаження відсутні , але сплата податків сприяє розвитку та збільшує кількість попиту на товар  та послуги

Податковий тиск на розвиток підприємницької діяльності

Є недоцільною

 альтернативою, оскільки не дає змоги досягнути поставлених цілей державного

 регулювання 

Альтернатива3:

Для органів

 місцевого самоврядування

Збільшення над-

ходжень до міс-

цевого бюджету; встановлення соціальної спра- ведливості

Реалізація місце вих програм

житлово-кому нального госпо- дарства та благо

устрою. Реаліза-

ція сфери соці-

 ального захисту  населення. Реа-

лізація інших

 інтересів територіальної громади.

 

Є найбільш

 оптимальною серед запропонованих альтер натив, оскільки дає змогу повністю досягнути поставлених цілей державного регулювання та відповідатиме вимогам діючого законодавства.   

Для громадян

1)Податкове навантаження з

 урахуванням соціальної справедли-

 вості;

2)Покращання умов житлово-комунального господарства;

3) Покращання сфери соціального захисту населення;

4) Реалізація інших інтересів територіальної громади.

 

Податкове навантаження

Є найбільш

 оптимальною серед запропонованих альтер натив, оскільки дає змогу повністю досягнути поставлених цілей державного регулювання та відповідатиме вимогам діючого законодавства.   

Для суб’єктів господарювання

З боку

податкового навантаження відсутні , але сплата податків сприяє розвитку та збільшує кількість попиту на товар  та послуги

 

 

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтерна-тива 1

 

Причиною відмови є необхідність фінансування інфраструктури міста

 

Прийняття законодавчих актів спрямованих на децентралізацію органів місцевого самоврядування та їх невиконання внаслідок відсутності фінансування.  

Альтернатива 2

Причиною відмови є необхідність встановлення соціальної справедливості впитаннях оподаткування

 

2. Залежність ставки податку від  рівня мінімальної зарплати, що визначатиметься З.У. «Про державний бюджет на 2020 рік» підвищення плати податку, продовження дії операції об’єднаних сил на території м. Світлодарська ;

Продовження дії операції об’єднаних сил на території м. Світлодарська

Альтернатива 3

Причини для відмови відсутні, обрана альтернатива забезпечить виконання вимог Податкового кодексу України

Реалізація місцевих програм житлово-ко-

мунального господарства та благоустрою

Реалізація інших інтересів територіальної громади.

Продовження дії операції об’єднаних сил на території м. Світлодарська.

 

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Механізмом розв’язання даної проблеми є:

1. Закінчення операції об’єднаних сил;

2. Встановлення податку з урахуванням соціальної справедливості

3. Поповненя міського бюджету для можливості реалізації інтересів громади м. Світлодарська.

Заходи:

1. Прийняття рішення Світлодарською міською радою «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території Світлодарської міської ради на 2020 рік» з урахуванням цільового призначення об’єкту оподаткування.

2. Оприлюднення регуляторного акту в друкованому засобі масової інформації;

3. Надання вищевказаного регуляторного акту Бахмутській об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Донецькій області. з метою забезпечення його реалізації.

 

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

 

Платники податку

Кількість

Розрахунок

Юридичні особи/ФОП

97

 

Фізичні особи

12000

 

Житлова нерухомість

5365 оподатковуватимуться приблизно 20% об’єктів що скаладає приблизно 804 об’єкта з 804 обєктів площа 700 квартир складає 65 кв.м. , 104 квартири не підпадають під пільги, оскільки власники цих обєктів мають у власності більше однієї квартири

 

0,06% (ставка податку) * 4173=2,50 грн. за 1 кв.м.

65-60 =5 кв.м. (площа оподаткування )

2,50*5*700=8750 грн. –2,50*60*104=15600 грн.

15600+8750 =24350 грн.

приблизна сума доходу до міського бюджету з квартир

Нежитлова нерухомість (торгові центри, магазини)

200 об’єктів

0,9% (ставка податку) *4173 =37 грн. за 1 кв.м.

 

Середня площа магазинів 100м.кв.

37*100=3700*200 =740000грн

приблизна сума доходу до міського бюджету з торговельних обєктів.

Приблизна загальна сумма:

24350+740000грн =764350 грн.

 

 

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва здійснено в М-тесті.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Строк дії регуляторного акту становить один рік. Регуляторний акт набуває чинності з 01.01.2020 року та діє до 31.12.2020 р.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Прогнозними показниками результативності дії регуляторного акта є:

1. План надходжень з податку на нерухоме майно;

2. Фактичні надходження з податку на нерухоме майно

3. Кількість платників податку

 

IX.  Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності шляхом збору показників надходження до міського бюджету за період з січня 2020 по травень 2020р.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено з червня 2020 р. по жовтень 2020 р.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні дані з аналізу виконання плану по доходах.

 

 

Міський голова                                                                                                 А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

 

Розробник:

юрисконсульт, спеціаліст Iкатегорії                                                               Н.М. Климович

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        Додаток до Аналізу    

                                                                                                                             регуляторного акта

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 11.03.2019-14.03.2019

 

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет форуми, соці- альні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науков ців тощо)

Кількість учасників консуль -

тацій, осіб

Основні результати

консультацій (опис)

1.

 Публічна консультація із власниками/користувачами  земельних ділянок

3

Обговорення проекту рішення Світлодарської міської ради «Про встановлення ставок податку на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території

Світлодарської міської ради на 2020 рік

2

Анкетування

14

Обговорення проекту рішення Світлодарської міської ради «Про встановлення ставок податку на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території

Світлодарської міської ради на 2020 рік

 

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 91 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 3 (одиниць) та мікропідприємництва 88 одиниць (за даними аналізу виконання плану по доходах) (лист податкової інспекції)

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Враховуючи, що ставка податку діє лише 1 рік дані за 5 років не розраховуються.

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

Порядковийномер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання

1.

Придбання необхідного

 обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування 

 

0

3.

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

 

0

4.

Процедури обслуговування

обладнання (технічне обслуговуван-

 ня)

 

0

5

Інші процедури

-------

6

Разом гривень

0

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць :

 

91

8

Сумарно, гривень

 

0

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм:

 

0,5 год х 25,13 х1=12,565 (під час

 Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»  )

10

Процедури організації виконання вимог регулювання Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур:

(процедура заповнення

 Декларацій)

 

0,5год. Х 25,13 грн. Х 1=12,565

 

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік:

 

0,5 год.+ 0,5год.+ 0,08год +0,08год +25,13 грн *1*1 =27,01

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

 

1*25,13 грн*1=25,13

13

Інші процедури -----------

0

14

Разом

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

77,27

 

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва,що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

91

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15):

 

7031,57

 

 

 

Враховуючи, що Світлодарська міська рада не має повноважень з адміністрування податків розрахунок ведеться щодо Бахмутського Управління ГУ ДФС у Донецькій області

Бахмутське Управління ГУ ДФС у Донецькій області

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва(розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співро бітника ор-

гану держа

вної влади

Оцінка кількості процедур за рік, що припада -

ють на

одного суб’єкта  

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію

процедури регулювання 

Витрати на адміністрування регулювання

1.  Облік суб’єкта господа

рювання, що перебуває у сфері регулювання

1год

25,13

1

91

 

2. Поточний контроль за суб’єктом господарював-

ня, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0

25,13

0

 

0

камеральні

0

0

0

91

0

виїзні

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затверджен

 ня та опрацювання одно-

 гоокремого акта про по-

 рушення вимог регулю-

 вання

0

0

0

0

0

4. Реалізація одного

 окремого рішення щодо

 порушення вимог регу

лювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення субєк

 тами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулюван-

вання

2 год

0

1

0

0

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): 

0

0

0

0

0

Разом за рік

3*12=42 год

25,13*2*12=603,12

2*12=24

91

0

   * Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

Враховуючи, що ставка податку діє лише 1 рік дані за 5 років не розраховуються

 

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

1

Бахмутське Управління ГУ ДФС у Донецькій області

 

42*4173*91=15949206

     
     
     

Сумарно бюджетні витрати на адмініс трування регулювання суб’єктів малого підприємництва: 15949206

 

 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання:

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

дані рядка 8 пункту 3 цього додатка : 0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

дані рядка 16 пункту 3 цього додатка : 7031,57

 

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

сума рядків 1 та 2 цієї таблиці: 7031,57

 

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

15949206

5

Сумарні витрати на виконан ня запланованого регулюван ня

сума рядків 3 та 4 цієї таблиці : 15956237

 

 

 

5. Розроблення коригуючи заходів для малого підприємництва.

Пропонується змінити періодичність надання звітів. Разом з тим механізм оподаткування регулюється Податковим кодексом України і не може бути врегульованим на рівні місцевої ради.

 

 

 

Міський голова                                                                                                 А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

 

Розробник:

юрисконсульт, спеціаліст Iкатегорії                                                               Н.М. Климович

    

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту регуляторного акту - рішення Світлодарської міської ради

«Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців,

які здійснюють господарську діяльність

 на території Світлодарської міської ради на 2020 рік»

 

 Аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Світлодарської міської ради на 2020 рік» підготовлено на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами від 16 грудня 2015 року №1151.

 

І. Визначення проблеми

 

На сьогодняшній день на теритоії м.Світлодарська діє регуляторний акт – рішення Світлодарської міської ради від 24.05.2018 року № VI/125-5 «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Світлодарської міської ради», що забезпечує стабільні надходження до міського бюджету.

           Відповідно до статті 12 Податкового кодексу України міські ради в межах повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний бюджетний період, який, виходячи з норм пункту 5 статті 2 та частини 1 статті 3 Бюджетного кодексу України, становить один календарний рік, що починається 01 січня кожного року й закінчується 31 грудня того ж року.

           Згідно зі статтею 10 Податкового кодексу України єдиний податок належить до місцевих податків і фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців установлюються міськими радами в межах ставок, визначених статтею 293 Податкового кодексу України:

-       для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;

-       для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

            Згідно пунтку 291.4 статті 291  Податкового кодексу України:

            -  до першої групи належать  фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках та /або проводять господарську діяльність з наданням побутових послуг населенню (визначених статтею 291.7)  і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 грн.;

-       до другої групи належать фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10;

- обсяг доходу не перевищує 1500000 грн.  

Проблема, що планується розв’язати з прийняттям  рішення міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Світлодарської міської ради на 2020 рік», полягає у встановленні ставок єдиного податку для платників першої і другої групи на 2020 рік згідно з чинним законодавством з метою забезпечення надходжень до міського бюджету.

Причиною виникнення проблеми  є закінчення строку дії рішення Світлодарської міської ради від 24.05.2018 року № VI/125-5 «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Світлодарської міської ради» грудня 2019 року, що призведе до справляння єдиного податку за мінімальними ставками у 2020 році у разі, неприйняття вищезазначеного рішення. Отже органи місцевого самоврядування кожного року мають затверджувати рішення про встановлення єдиного податку на наступний рік.

Прийняття рішення необхідне для прозорого та ефективного встановлення єдиного податку, стабільних надходжень до міського бюджету, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

Важливість зазначеної проблеми в тому, що єдиний податок зараховуються в повному обсязі до бюджету міської ради та, у зв`язку з дією  з 01.01.2019 року Закону України від 23.11.2018  №2628 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», є одним з основних бюджетоформуючих джерел загального фонду бюджету (складає 59,91% від запланованої суми доходів загального фонду міського бюджету на 2019 рік без урахування  міжбюджетних трансфертів).

             За даними Бахмутського управління ГУ ДФС у Донецькій області на території Світлодарської міської ради зареєстровано 17 фізичних осіб-підприємців 1 групи та 71 фізична особа-підприємець 2 групи платників єдиного податку. Прогнозовані надходження до бюджету у 2020 році від сплати єдиного податку зазначеними категоріями, складуть 793,834 тис. грн. (показник  з урахуванням мінімальної заробітної плати у розмірі 4407,00 грн., прогнозованої на 2020 рік згідно листа Міністерства фінансів України від 03.08.2018 №05110-14-21/20720 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів» та прожиткового мінімуму – 2102,00 грн., встановленого Законом України від 23.11.2018  №2629-VIII «Про державний бюджет України на 2019 рік»).

Отже, у разі прийняття рішення, з’явиться можливість спрямувати отриманні кошти від сплати  податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури  міста. 

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, у разі неприйняття рішення про встановлення єдиного податку, такий податок до прийняття рішення справляється виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням  мінімальних ставок.

У зв’язку з викладеним, на виконання вимог Податкового кодексу України, виникла необхідність ухвалити рішення «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Світлодарської міської ради на 2020 рік», з метою забезпечення поповнення місцевого бюджету та спрямувати отримані кошти від сплати  податку на реалізацію заходів Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

                  

Органи місцевого самоврядування

Так

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Так

 

 

 

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів оскільки встановлення єдиного податку є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією міської ради.

Також проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного акта з огляду на вимоги Податкового кодексу України, постільки термін дії рішення Світлодарської міської ради від 24.05.2018 року № VI/125-5 «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Світлодарської міської ради» один рік, до 31.12.2019 року.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту  є:

- забезпечення виконання норм та  вимог Податкового кодексу України;

          -забезпечення відкритості процедури, прозорості дій органу місцевого самоврядування;

           -забезпечення регулювання відносин між органами місцевого самоврядування та фізичними особами-підприємцями з питань сплати єдиного податку за видами господарської діяльності шляхом встановлення фіксованих ставок единого податку для платников 1 та 2  групи;

- запобігання ухиленню від оподаткування;

- забезпечення планування та прогнозування надходжень від податку при формуванні бюджету;

           -встановлення ставок єдиного податку, які б дозволили забезпечити надходження до міського бюджету у сумі 793,834 тис.грн.

 

 

 

ІІІ.  Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

 

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Відмова від регулювання.

Не виносити на розгляд сесії і не  приймати  рішення міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Світлодарської міської ради на 2020 рік»  

 

Альтернатива не є прийнятною.

В даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори мають сплачуватися платниками у порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками, що призведе до негативних наслідків:

-        - недотримання норм та  вимог Податкового кодексу України;

-        - відсутність чітких та прозорих механізмів справляння єдиного податку, сприяння ухиленню від оподаткування;

- відмови від використання економічних ресурсів міста, які спрямовуються на фінансування соціальної сфери та інфраструктури міста;

- втрати місцевого бюджету в результаті неприйняття рішення прогнозовано складуть 793,834 тис.грн.що є неприпустимим, отже єдиний податок є основним бюджетоформуючим джерелом у зв`язку з дією з Закону України від 23.11.2018  №2628 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів».

Альтернатива 2

Прийняти рішення міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Світлодарської міської ради на 2020 рік»  відповідно до Податкового кодексу України

 

Прийняття регуляторного акту відповідно до Податкового кодексу  для платників єдиного податку:

-  для І групи складе 10% до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;

- для ІІ групи складе 20% до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнути встановлених цілей:

-        - виконання норм та  вимог Податкового кодексу України;

- забезпечення регулювання відносин між органами місцевого самоврядування та фізичними особами-підприємцями, створення чітких та прозорих механізмів справляння єдиного податку,

- забезпечення планування та прогнозування надходжень від податку при формуванні бюджету;

 

- забезпечення надходжень до міського бюджету прогнозовано у сумі 793,834 тис.грн., що надасть змогу вирішити соціально-економічні питання

 

Аналіз  витрат суб’єктів господарювання – платників 1 групи єдиного податку при виборі альтернативи 2

у 2019– 2020 роках*

 

Показник

Очікувано 2019 рік

Прогнозовано

2020 рік

Відхилення

Розмір прожиткового минимуму, грн.

1921,00

2102,00

181,00

Ставка єдиного податку, %

10

10

0

Сума оплати за місяць, грн.

192,10

210,20

18,10

Сума оплати за рік, грн.

2305,20

2522,40

217,20

Кількість платників, ос.

17

17

0

Всього від сплати податку, тис.грн

39,188

42,881

3,693

*При розрахунках враховано розмір прожиткового мінімуму 2019 році – 1 921 грн., 2020 році – 2 102 грн. встановлений Законом України від 23.11.2018  №2629-VIII «Про державний бюджет України на 2019 рік»

 

. Аналіз  витрат суб’єктів господарювання – платників 2 групи єдиного податку при виборі альтернативи 2

у 2019– 2020 роках*

 

Показник

Очікувано 2019 рік

Прогнозовано

2020 рік

Відхилення

Розмір мінімальної заробітної плати, грн.

4173,00

4407,00

234,00

Ставка єдиного податку, %

20

20

0

Сума оплати за місяць, грн.

834,60

881,40

46,80

Сума оплати за рік, грн.

10015,20

10576,80

561,60

Кількість платників, ос.

71

71

0

Всього  від сплати податку, тис.грн

711,080

750,953

39,873

 

*При розрахунках враховано розмір мінімальної заробітної плати в грн., 2019 році – 4 173 грн., 2020 році – 4 407 грн. згідно Закону України від 23.11.2018  №2629-VIII «Про державний бюджет України на 2019 рік» та листа Міністерства фінансів України від 03.08.2018 №05110-14-21/20720 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів» та Законом України від 23.11.2018  №2629-VIII «Про державний бюджет України на 2019 рік»).

 

 

Аналіз  надходжень до міського бюджету від сплати витрат єдиного податку платниками 1 та 2 групи   у 2019– 2020 роках при виборі альтернативи 2

 

Показник

Сума оплати одного суб’єкта господарювання за рік, грн.

Надходження до місцевого бюджету, тис.грн.

2019 рік

2020 рік

Відхилення , грн.

2019 рік

2020 рік

Відхилення до 2019 року, грн.

І група

2305,20

2522,40

217,20

39,188

42,881

3,693

ІІ група

10015,20

10576,80

561,60

711,080

750,953

39,873

Всього

12365,40

13099,20

778,80

750,268

793,834

43,566

 

 

 Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органів місцевого самоврядування):

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Відсутні

Відсутні.

Але відповідно до ст.12 Податкового кодексу  України, податок справлятиметься із застосуванням мінімальної ставки податку, що призведе до втрат доходів місцевого бюджету та неналежного фінансування програм соціально-економічного розвитку сільської ради

Втрати місцевого бюджету прогнозовано до  793,834 тис.грн.

Альтернатива 2

 

- забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень;

абезпечить відповідні надходження до бюджету міської ради від сплати єдиного податку;

- створить сприятливі фінансові можливості для для реалізації завдань Програми економічного і соціального розвитку міста;

- забезпечення планування та прогнозування надходжень від податку при формуванні бюджету;

- забезпечення відкритості процедури, прозорості дій органу місцевого самоврядування;

 Прогнозне надходження до місцевого бюджету 793,834 тис.грн

Витрати часу, матеріальних ресурсів для фіскальних органів на адміністрування єдиного податку

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Не прийняття регуляторного акта

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2.

Прийняття регуляторного акта

Вирішення частини соціально-економічних проблем населення міста за рахунок поповнення доходної частини міського бюджету

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

88

88

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

-

-

100

100

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Не прийняття регуляторного акта

Суб’єкти господарювання - платники податку у 2020 році будуть сплачувати податок за мінімальними  ставками

Відсутні

Альтернатива 2.

Прийняття регуляторного акта

Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння єдиного податку .

 

Витрати відповідно до  запропонованого регуляторного акту на сплату єдиного податку(прогнозовано) протягом року:

- за ставками  10% від прожиткового мінімуму для І групи – 2522,40 грн.,

- за ставками 20% від мінімальної заробітної плати для ІІ групи – 10576,80 грн.

 

         

      

 

Контрольний перелік питань для оцінки регуляторного впливу на конкуренцію

 

Категорія впливу

Відповідь

Так

Ні

А. Обмежує кількість або звужує коло постачальників

Такий наслідок може мати місце, якщо регуляторна пропозиція:

 

+

1.      Надає суб’єкту господарювання виключні права на поставку товарів чи послуг;

 

+

2.      Запроваджує режим ліцензування, надання дозволу або вимогу погодження підприємницької діяльності із органами влади;

 

+

3.      Обмежує здатність окремих категорій підприємців постачати товари чи надавати послуги (звужує коло учасників ринку);

 

+

4.      Значно підвищує вартість входження в ринок або виходу з нього;

 

+

5.      Створює географічний бар’єр  для постачання товарів, виконання робіт, надання послуг або інвестицій.

 

+

Б. Обмежує здатність постачальників конкурувати

Такий наслідок може мати, якщо регуляторна пропозиція:

 

+

1.      Обмежує здатність підприємців визначити ціни на товари та послуги;

 

+

2.      Обмежує можливість постачальників рекламувати або здійснювати маркетинг їх товарів чи послуг;

 

+

3.      Встановлює стандарти якості, що надають необґрунтовану перевагу окремим постачальникам порівняно з іншими, або стандарти вищого рівня якості, ніж той, який обрали б окремі достатньо поінформовані споживачі;

 

+

4.      Суттєво збільшує витрати окремих суб’єктів підприємств порівняно з іншими (зокрема, внаслідок дискримінаційного ставлення до діючих та нових учасників ринку).

 

+

В.Зменшує мотивацію постачальників до активної конкуренції

Такий наслідок може місце, якщо регуляторна пропозиція:

 

+

1.      Запроваджує режим саморегулювання або спільного регулювання;

 

+