Розділи сайту Новини

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу рішення Світлодарської міської ради «Про встановлення податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території Світлодарської міської ради на 2019 рік»

  

I. Визначення проблеми.

 

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового  кодексів України, органи місцевого самоврядування повинні щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів. Кожний рік економічна ситуація для громадян та суб’єктів підприємництва змінюється і тому переглядаючи на наступний бюджетний рік розмір податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки міська рада враховує вищевказані зміни та актуалізує їх у вигляді даного податку з врахуванням інтересів як органів місцевого самоврядування, громадян так і суб’єктів підприємницької діяльності.  

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

+

 

 
* У разі коли проблема впливає на суб’єктів малого підприємництва, необхідно у подальших таблицях конкретизувати питому вагу суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив.

Розвязання даної проблеми за допомогою ринкових механізмів неможливе оскільки законодавчо встановлене право тільки органів місцевого самоврядування встановлювати єдиний податок відповідно до статте 10 та 12 Податкового кодексу України .

 

II. Цілі державного регулювання

 

Упорядкування податкових відносин між органами місцевого самоврядування та платниками земельного податку;

Забезпечення надходжень до  міського бюджету;

Врахування принципу соціальної справедливості у питанні оподаткування.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

1. Визначення альтернативних способів:

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 :

Не встановлення податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

1) Веде до відмови від використання економічних ресурсів міста в повному обсязі;

2) Сприяє ухиленню від сплати податків юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

3) Є соціально несправедливою по відношенню до громадян

 

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 2 :

Застосування максимальних ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

1)Веде до збільшення надходжень місцевого бюджету

2) Є соціально несправедливою по відношенню до громадян та суб’єктів господарства, оскільки ставка податку залежить від платоспроможності, що є для кожного володільця індивідувальною.

Альтернатива 3:

Застосування ставок податку в залежності від класифікації будівель та споруд.

1)Веде до збільшення місцевого бюджету;

2) Є соціально справедливим

3) Сприяє реалізації місцевих програм житлово-комунального господарства та благоустрою.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на інтереси органів держави (місцевого самоврядування)

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Реалізація місцевих програм житлово-комунального господарства та благоустрою із інших джерел внаслідок скорочення інших програм спрямованих на вирішення місцевих питань

Альтернатива 2

Поповнення міського бюджету;

Реалізація місцевих програм житлово-комунального господарства та благоустрою.

 

Відсутні

 

Альтернатива 3

Врегулювання питання оподат-

кування;

Збільшення надходжень до місцевого бюджету;

Встановлення соціальної справедливості;

Реалізація місцевих програм житлово-комунального господарства та благоустрою.

Утримання органів місцевого саморядування

Відсутні

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність Податкового

 навантаження

 

Відсутність Реалізації місцевих

 програм житлово-комунального

 господарства та благоустрою,

 скорочення соціальних програм

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 2

Реалізація місцевих програм житлово-комунального господарства та благоустрою;

Значне збільшення

 податкового навантаження,

збільшення цін на товари та послуги

Альтернатива 3

Реалізація місцевих програм житлово-комунального господарства та благоустрою;

Встановлення соціальної

справедливості.

Податкове навантаження з

 урахуванням соціальної

 справедливості

 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

_______

________

3

87

90

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

3

97

100

 

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не встановлення податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

Відсутні

Альтернатива 2

Відсутні

 

Часові витрати на заповнення декларацій;

Максимальні матеріальні

 витрати на сплату податку на нерухоме майно

 

Альтернатива 3

Поліпшення інфраструктури міста Регулювання податкових відносин;

Встановлення соціальної справедли-

вості;

Часові витрати на заповнення декларацій;

Матеріальні витрати на сплату земельного податку

 

         

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Здійснити вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результатив

ності (досягнення

цілей під час вирі -шення проблеми)

Бал результа

тивності (за

чотирибаль-

ною систе-

моюоцінки)

 

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Відсутність регулювання оподаткування між органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання та громадянами. Не досягнення реалізації місцевих програм

Альтернатива 2

2

Цілі не будуть досягнуті повною мірою, оскільки буде існувати проблема відсутності соціальної справедливості, значного податкового тиску на громадян та суб’єктів господарювання та як наслідок підвищення цін на товари та послуги .

Альтернатива 3

4

Цілі досягнуті повною мірою

 

 

Рейтинг результа

тивності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернаива 1

Відсутність поповнення міського бюджету

Відсутність Реалізації

 місцевих програм

 житлово-комунального господарства та

 благоустрою або скорочення інших соціальних програм

 

Відсутність регулювання питання оподаткування та реалізації соціальних програм

Альтернаива 2

Дохід значно більше ніж визначений в Альтернативах

1 та 3.

витрати на адмініструван

 ня регуляторного акту,

 податкове навантаження

 

Збільшення податкового навантаження для громадян та суб’єктів господарювання

Альтерна-тива 3

Збільшення доходу міського бюджету в розмірі не менше ніж 630,61+0=630,61 грн. (враховано доходи податку на нерухоме майно станом на 22.11.2017 рік). Реалізація місцевих соціальних програм.

Податкове навантаження

Збільшення доходу міського бюджету, реалізація місцевих  програм, встановлення соціальної справедливості.

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтерна-тива 1

 

Причиною відмови є необхідність фінансування інфраструктури міста

 

Прийняття законодавчих актів спрямованих на децентралізацію органів місцевого самоврядування та їх невиконання внаслідок відсутності фінансування.  

Альтернатива 2

Причиною відмови є необхідність встановлення соціальної справедливості впитаннях оподаткування

 

1.Внесення змін до чинного законодавства, що  встановлюють пільги для платників податку чиє нерухоме майно розташоване в зоні проведення АТО.

2. Підвищення рівня інфляції що призведе до значних витрат платників податку

Альтернатива 3

Перевага обраного способу:

Отримання додаткових надходжень до місцевого бюджету;

Реалізація місцевих програм житлово-комунального господарства та благоус-

 трою;

Регулювання земельних відносин;

Встановлення соціальної справедливості;

 

 

 

Внесення змін до чинного законодавства, що  встановлюють пільги для платників податку чиє нерухоме майно розташоване в зоні проведення АТО.

 

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Механізмом розв’язання даної проблеми є прийняття рішення Світлодарською міською радою «Про встановлення податку на нерухоме майно на території Світлодарської міської ради на 2019 рік» з урахуванням цільового призначення земельної ділянки.

З метою реалізації даного регуляторного акту пропонуєься забезпечити інформування громадськості міста про вимоги регуляторного акта шляхом його розміщення на офіційні сторінці Світлодарської міської ради в мережі інтернет , оприлюднення в Бахмутській газеті «Вперед», та надання вищевказаного регуляторного акту Бахмутській об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Донецькій області.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва здійснено у додатку 4.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Строк дії регуляторного акту становить один рік. Регуляторний акт набуває чинності з 01.01.2019 року та діє до 01.01.2020р.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Прогнозними показниками результативності дії регуляторного акта є:

1. Розмір надходжень до міського бюджету;

2. Рівень проінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта.

 

IX.  Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності шляхом збору показників надходження до міського бюджету за період з 01.01.2018 по 01.12.2018р.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено розтягом року  з дня набрання ним чинності шляхом порівняння результативності показників, визначених під час базового відстеження та показників за період з 01.01.2019 по 01.12.2019.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні дані надходження до міського бюджету за відповідний період.

 

Додаток 4 до Методики
проведення
аналізу                                                                                                                        регуляторного акта

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником 22.03.2018р.

 

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет форуми, соці- альні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науков ців тощо)

Кількість учасників консуль -

тацій, осіб

Основні результати

консультацій (опис)

1.

 Публічні консультації із власниками/користувачами  земельних ділянок

9

Доведення до відома  платни ків земельного податку, необхідність введення податку

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 90 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 3 (одиниць) та мікропідприємництва 87 одиниць (за даними аналізу виконання плану по доходах)

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

 

Порядковийномер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання

Періодичні (за наступний рік)

Витратиза п'ять
 років

 

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконан-

 ня регулювання

982238,4

982238,4

4911192

2

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підпри

ємництващодо виконан

нярегулювання та звітування

0

0

0

 

У випадку коли міська рада та її виконавчі органи не мають пововажень з адміністрування та контролю за сплатою місцевого податку, не ведуть облік платників податку   в розрахунках показник дорівнює 0

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці:

1 х 10000=10000

 

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва:

0х0=0

 

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва:

0 х 0=0

 

4

Процедури обслуговування

обладнання (технічне обслуговуван-

 ня)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х  кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х  кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва:

0 х 0

 

 

5

Інші процедури ----------

 

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5):

10000+0+0+0+0=10000

 

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць :

90

 

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7):

10000 х 90=900000

 

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм:

3год х 22,41х1=67,32 (під час

 розрахунку використані: Наказ міністерства Інфраструктури України від 28.11.2013 № 958 та стаття 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»  )

 

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур:

40 год. (час, який витрачається суб’єктами на розроблення та впровадження внутрішніх процедур в місяць (за результатами консультацій)) Х 22,41 грн. Х 1 процедура( заповнення декларацій )Х12 місяців = 10756,8 грн.

 

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік:

витрати відсутні

 

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

4 год.(час, який витрачається на забезпечення процесу перевірки ) х 22,41(вартість 1 часу роботи виходячи з мінімальної зар. плати в 2018 р.)х 1 особа х 1 перевірка в рік = 89,64

 

13

Інші процедури -----------

 

14

Разом = 10913,76 грн.

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

 

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва,що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

90

 

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15):

10913,76 х 90=982238,4 грн.

 

                                                                                                        

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання субєктів малого підприємництва. Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Розрахунок вартості адміністрування регулювання здійснються для Світлодарської міської ради.

Відповідно  до пункту 14.1.11 статті 14 Податкового кодексу України адміністрування податків- це сукупність рішень та процедур контролюючих органів і дій їх посадових осіб, що визначають інституційну структуру податкових та митних відносин, організовують ідентифікацію, облік платників податків і платників єдиного внеску та об’єктів оподаткування, забезпечують сервісне обслуговування платників податків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом.

Враховуючи, що Світлодарська міська рада не має повноважень з адміністрування податків розрахунок дорівнює 0

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва(розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співро бітника ор-

гану держа

вної влади

Оцінка кількості процедур за рік, що припада -

ють на

одного суб’єкта  

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію

процедури регулювання 

Витрати на адміністрування регулювання

1.  Облік суб’єкта господа

рювання, що перебуває у сфері регулювання

2 год

22,41

1

90

0

2. Поточний контроль за суб’єктом господарював-

ня, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0

0

0

90

0

камеральні

0

0

0

0

0

виїзні

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затверджен

 ня та опрацювання одно-

 гоокремого акта про по-

 рушення вимог регулю-

 вання

0

22,41

0

0

0

4. Реалізація одного

 окремого рішення щодо

 порушення вимог регу

лювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення субєк

 тами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулюван-

вання

0

0

0

0

0

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): 

0

0

0

0

0

Разом за рік

0

0

0

0

0

Сумарно за п’ять років

0

0

0

0

0


   * Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

 

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять  років, гривень

1

0

0

0

       
       
       

Сумарно бюджетні витрати на адмініс трування регулювання суб’єктів малого підприємництва: 0

 

 

   

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання:

Відповідно  до пункту 14.1.11 статті 14 Податкового кодексу України адміністрування податків- це сукупність рішень та процедур контролюючих органів і дій їх посадових осіб, що визначають інституційну структуру податкових та митних відносин, організовують ідентифікацію, облік платників податків і платників єдиного внеску та об’єктів оподаткування, забезпечують сервісне обслуговування платників податків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом.

Враховуючи, що Світлодарська міська рада не має повноважень з адміністрування податків розрахунок інформація з розрахунку сумарних витрат є неповною

 

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

дані рядка 8 пункту 3 цього додатка : 900000

дані рядка 8 пункту 3 цього додатка: 4500000

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

дані рядка 16 пункту 3 цього додатка : 982238,4

 

дані рядка 16 пункту 3 цього додатка:

4911192

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

сума рядків 1 та 2 цієї таблиці: 10000

сума рядків 1 та 2 цієї таблиці: 50000

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

дані з таблиці “Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва” цього додатка: 0

дані з таблиці “Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва” цього додатка: 0

5

Сумарні витрати на виконан ня запланованого регулюван ня

сума рядків 3 та 4 цієї таблиці : 0

сума рядків 3 та 4 цієї таблиці: 0

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п’ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб’єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми (наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікропідприємництва, поріг за розміром суб’єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів) (опис та викладення уточнених норм регулювання):

Пом’якшувальними заходами для суб’єктів малого підприємництва може бути встановлення зменшених на 1 відсоток ставок або спрощення адміністративних процедур з виконання регулювання. Відповідно  до пункту 14.1.11 статті 14 Податкового кодексу України адміністрування податків -  це сукупність рішень та процедур контролюючих органів і дій їх посадових осіб, що визначають інституційну структуру податкових та митних відносин, організовують ідентифікацію, облік платників податків і платників єдиного внеску та об’єктів оподаткування, забезпечують сервісне обслуговування платників податків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом.  Враховуючи, що Світлодарська міська рада не має повноважень з адміністрування податків запропонування таких компенсаторних механізмів як зміна періодичності надання звітів не видається можливим.

На основі запропонованих компенсаторів для суб’єктів малого підприємництва проводиться повторна оцінка витрат суб’єктів малого підприємництва для скорегованих процедур починаючи з пункту 2 цього додатка.

 

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання 
за п’ять років, гривень

Заплановане регулювання

10000

50000

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

0

 

0

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

0

0

 

 

 

Міський голова                                                                                                 А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

 

Розробник:

юрисконсульт, спеціаліст Iкатегорії                                                               Н.М. Климович

 

 

  

Аналіз регуляторного впливу рішення Світлодарської міської ради «Про встановлення земельного податку на території громади м. Світлодарська на 2019 рік»

 

I. Визначення проблеми.

 

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового  кодексів України, органи місцевого самоврядування повинні щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів. Кожний рік економічна ситуація для громадян та суб’єктів підприємництва змінюється і тому переглядаючи на наступний бюджетний рік розмір земельного податку міська рада враховує вищевказані зміни та актуалізує їх у вигляді даного податку з врахуванням інтересів як органів місцевого самоврядування, громадян так і суб’єктів підприємницької діяльності.  

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

+

 

 
* У разі коли проблема впливає на суб’єктів малого підприємництва, необхідно у подальших таблицях конкретизувати питому вагу суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив.

Розвязання даної проблеми за допомогою ринкових механізмів неможливе оскільки законодавчо встановлене право тільки органів місцевого самоврядування встановлювати єдиний податок відповідно до статте 10 та 12 Податкового кодексу України .

 

II. Цілі державного регулювання

 

Упорядкування податкових відносин між органами місцевого самоврядування та платниками земельного податку;

Забезпечення надходжень до  міського бюджету;

Врахування принципу соціальної справедливості у питанні оподаткування.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

1. Визначення альтернативних способів:

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 :

Не встановлення земельного податку

 

1) Веде до відмови від використання економічних ресурсів міста в повному обсязі;

2) Сприяє ухиленню від сплати податків землекористувачів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

3) Є соціально несправедливою по відношенню до громадян

 

 

 

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 2 :

Застосування максимальних ставок земельного податку в незалежності від цільового призначення земель.

 

1)Веде до збільшення надходжень місцевого бюджету

2) Є соціально несправедливою по відношенню до громадян та суб’єктів господарства, оскільки ставка земельного податку залежить від нормативної грошової оцінки яка складається від багатьох факторів, що є для кожного користувача або володільця індивідувальними.

Альтернатива 3:

Застосування ставок податку з урахуванням виду цільового призначення земель

1)Веде до збільшення місцевого бюджету;

2) Є соціально справедливим

3) Сприяє реалізації місцевих програм житлово-комунального господарства та благоустрою.

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на інтереси органів держави (місцевого самоврядування)

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Реалізація місцевих програм житлово-комунального господарства та благоустрою із інших джерел внаслідок скорочення інших програм спрямованих на вирішення місцевих питань

Альтернатива 2

Поповнення міського бюджету;

Реалізація місцевих програм житлово-комунального господарства та благоустрою.

 

Відсутні

 

Альтернатива 3

Врегулювання питання оподат-

кування;

Збільшення надходжень до місцевого бюджету;

Встановлення соціальної справедливості;

Реалізація місцевих програм житлово-комунального господарства та благоустрою.

Утримання органів місцевого саморядування

Відсутні

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність Податкового

 навантаження

 

Відсутність Реалізації місцевих

 програм житлово-комунального

 господарства та благоустрою,

 скорочення соціальних програм

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 2

Реалізація місцевих програм житлово-комунального господарства та благоустрою;

Значне збільшення

 податкового навантаження,

збільшення цін на товари та послуги

Альтернатива 3

Реалізація місцевих програм житлово-комунального господарства та благоустрою;

Встановлення соціальної

справедливості.

Податкове навантаження з

 урахуванням соціальної

 справедливості

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

_______

________

3

87

90

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

3

97

100

 

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність оподаткування земельних ділянок, що перебувають у користування/власності   суб’єктів господарювання.

Відсутні

Альтернатива 2

Відсутні

 

Часові витрати на заповнення декларацій;

Максимальні матеріальні

 витрати на сплату земельного податку

 

Альтернатива 3

Поліпшення інфраструктури міста Регулювання земельних відносин;

Встановлення соціальної справедли-

вості;

Часові витрати на заповнення декларацій;

Матеріальні витрати на сплату земельного податку

 

         

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Здійснити вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

 

 

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результатив

ності (досягнення

цілей під час вирі -шення проблеми)

Бал результа

тивності (за

чотирибаль-

ною систе-

моюоцінки)

 

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Відсутність регулювання оподаткування між органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання та громадянами. Не досягнення реалізації місцевих програм

Альтернатива 2

2

Цілі не будуть досягнуті повною мірою, оскільки буде існувати проблема відсутності соціальної справедливості, значного податкового тиску на громадян та суб’єктів господарювання та як наслідок підвищення цін на товари та послуги .

Альтернатива 3

4

Цілі досягнуті повною мірою

 

 

Рейтинг результа

тивності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернаива 1

Відсутність поповнення міського бюджету

Відсутність Реалізації

 місцевих програм

 житлово-комунального господарства та

 благоустрою або скорочення інших соціальних програм

 

Відсутність регулювання питання оподаткування та реалізації соціальних програм

Альтернаива 2

Дохід значно більше ніж визначений в Альтернати-

вах 1 та 3.

витрати на адмініструван

 ня регуляторного акту,

 податкове навантаження

 

Збільшення податкового навантаження для громадян та суб’єктів господарювання

Альтерна-тива 3

Збільшення доходу міського бюджету в розмірі не менше ніж 682873,44+722,52=683596 грн. (враховано доходи земельного податку станом на 22.11.2017 рік). Реалізація місцевих соціальних програм.

Податкове навантаження

Збільшення доходу міського бюджету, реалізація місцевих  програм, встановлення соціальної справедливості.

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтерна-тива 1

 

Причиною відмови є необхідність фінансування інфраструктури міста

 

Прийняття законодавчих актів спрямованих на децентралізацію органів місцевого самоврядування та їх невиконання внаслідок відсутності фінансування.  

Альтернатива 2

Причиною відмови є необхідність встановлення соціальної справедливості в питаннях оподаткування

 

1.Внесення змін до чинного законодавства, що  встановлюють пільги для платників податку чиї земельні ділянки розташовані в зоні проведення АТО

2. Підвищення рівня інфляції що призведе до значних витрат платників податку

Альтернатива 3

Перевага обраного способу:

Отримання додаткових надходжень до місцевого бюджету;

Реалізація місцевих програм житлово-комунального господарства та благоус-

 трою;

Регулювання земельних відносин;

Встановлення соціальної справедливості;

 

 

 

Внесення змін до чинного законодавства, що  встановлюють пільги для платників податку чиї земельні ділянки розташовані в зоні проведення АТО.

 

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Механізмом розв’язання даної проблеми є прийняття рішення Світлодарською міською радою «Про встановлення земельного податку на території Світлодарської міської ради на 2019 рік» з урахуванням цільового призначення земельної ділянки.

З метою реалізації даного регуляторного акту пропонуєься забезпечити інформування громадськості міста про вимоги регуляторного акта шляхом його розміщення на офіційні сторінці Світлодарської міської ради в мережі інтернет , оприлюднення в Бахмутській газеті «Вперед», та надання вищевказаного регуляторного акту Бахмутській об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Донецькій області.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва здійснено у додатку 4.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Строк дії регуляторного акту становить один рік. Регуляторний акт набуває чинності з 01.01.2019 року та діє до 01.01.2020р.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Прогнозними показниками результативності дії регуляторного акта є:

1. Розмір надходжень до міського бюджету;

2. Рівень проінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта.

 

IX.  Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності шляхом збору показників надходження до міського бюджету за період з 01.01.2018 по 01.12.2018р.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено розтягом року  з дня набрання ним чинності шляхом порівняння результативності показників, визначених під час базового відстеження та показників за період з 01.01.2019 по 01.12.2019.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні дані надходження до міського бюджету за відповідний період.

Додаток 4 до Методики
проведення
аналізу                                                                                                                        регуляторного акта

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником 22.03.2018р.

 

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет форуми, соці- альні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науков ців тощо)

Кількість учасників консуль -

тацій, осіб

Основні результати

консультацій (опис)

1.

 Публічні консультації із власниками/користувачами  земельних ділянок

9

Доведення до відома  платни ків земельного податку, необхідність введення податку

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 90 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 3 (одиниць) та мікропідприємництва 87 одиниць (за даними аналізу виконання плану по доходах)

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

 

Порядковийномер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання

Періодичні (за наступний рік)

Витратиза п'ять
 років

 

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконан-

 ня регулювання

982238,4

982238,4

4911192

2

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підпри

ємництващодо виконан

нярегулювання та звітування

0

0

0

 

У випадку коли міська рада та її виконавчі органи не мають пововажень з адміністрування та контролю за сплатою місцевого податку, не ведуть облік платників податку   в розрахунках показник дорівнює 0

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці:

1 х 10000=10000

 

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва:

0х0=0

 

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва:

0 х 0=0

 

4

Процедури обслуговування

обладнання (технічне обслуговуван-

 ня)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х  кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х  кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва:

0 х 0

 

 

5

Інші процедури ----------

 

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5):

10000+0+0+0+0=10000

 

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць :

90

 

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7):

10000 х 90=900000

 

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм:

3год х 22,41х1=67,32 (під час

 розрахунку використані: Наказ міністерства Інфраструктури України від 28.11.2013 № 958 та стаття 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»  )

 

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур:

40 год. (час, який витрачається суб’єктами на розроблення та впровадження внутрішніх процедур в місяць (за результатами консультацій)) Х 22,41 грн. Х 1 процедура( заповнення декларацій )Х12 місяців = 10756,8 грн.

 

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік:

витрати відсутні

 

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

4 год.(час, який витрачається на забезпечення процесу перевірки ) х 22,41(вартість 1 часу роботи виходячи з мінімальної зар. плати в 2018 р.)х 1 особа х 1 перевірка в рік = 89,64

 

13

Інші процедури -----------

 

14

Разом = 10913,76 грн.

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

 

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва,що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

90

 

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15):

10913,76 х 90=982238,4 грн.

 

                                                                                                        

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання субєктів малого підприємництва. Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Розрахунок вартості адміністрування регулювання здійснються для Світлодарської міської ради.

Відповідно  до пункту 14.1.11 статті 14 Податкового кодексу України адміністрування податків- це сукупність рішень та процедур контролюючих органів і дій їх посадових осіб, що визначають інституційну структуру податкових та митних відносин, організовують ідентифікацію, облік платників податків і платників єдиного внеску та об’єктів оподаткування, забезпечують сервісне обслуговування платників податків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом.

Враховуючи, що Світлодарська міська рада не має повноважень з адміністрування податків розрахунок дорівнює 0

 

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва(розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співро бітника ор-

гану держа

вної влади

Оцінка кількості процедур за рік, що припада -

ють на

одного суб’єкта  

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію

процедури регулювання 

Витрати на адміністрування регулювання

1.  Облік суб’єкта господа

рювання, що перебуває у сфері регулювання

2 год

22,41

1

90

0

2. Поточний контроль за суб’єктом господарював-

ня, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0

0

1

90

0

камеральні

0

0

0

0

0

виїзні

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затверджен

 ня та опрацювання одно-

 гоокремого акта про по-

 рушення вимог регулю-

 вання

0

22,41

0

0

0

4. Реалізація одного

 окремого рішення щодо

 порушення вимог регу

лювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення субєк

 тами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулюван-

вання

0

0

0

0

0

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): 

0

0

0

0

0

Разом за рік

2

22,41

0

90

0

Сумарно за п’ять років

10

112,05

0

450

0


   * Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять  років, гривень

1

0

0

0

       
       
       

Сумарно бюджетні витрати на адмініс трування регулювання суб’єктів малого підприємництва: 0

 

 

   

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання:

Відповідно  до пункту 14.1.11 статті 14 Податкового кодексу України адміністрування податків- це сукупність рішень та процедур контролюючих органів і дій їх посадових осіб, що визначають інституційну структуру податкових та митних відносин, організовують ідентифікацію, облік платників податків і платників єдиного внеску та об’єктів оподаткування, забезпечують сервісне обслуговування платників податків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом.

Враховуючи, що Світлодарська міська рада не має повноважень з адміністрування податків розрахунок інформація з розрахунку сумарних витрат є неповною

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

дані рядка 8 пункту 3 цього додатка : 900000

дані рядка 8 пункту 3 цього додатка: 4500000

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

дані рядка 16 пункту 3 цього додатка : 982238,4

 

дані рядка 16 пункту 3 цього додатка:

4911192

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

сума рядків 1 та 2 цієї таблиці: 10000

сума рядків 1 та 2 цієї таблиці: 50000

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

дані з таблиці “Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва” цього додатка: 0

дані з таблиці “Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва” цього додатка: 0

 

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

5

Сумарні витрати на виконан ня запланованого регулюван ня

сума рядків 3 та 4 цієї таблиці : 10000

сума рядків 3 та 4 цієї таблиці: 50000

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п’ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб’єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми (наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікропідприємництва, поріг за розміром суб’єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів) (опис та викладення уточнених норм регулювання):

Пом’якшувальними заходами для суб’єктів малого підприємництва може бути встановлення зменшених на 1 відсоток ставок або спрощення адміністративних процедур з виконання регулювання. Відповідно  до пункту 14.1.11 статті 14 Податкового кодексу України адміністрування податків -  це сукупність рішень та процедур контролюючих органів і дій їх посадових осіб, що визначають інституційну структуру податкових та митних відносин, організовують ідентифікацію, облік платників податків і платників єдиного внеску та об’єктів оподаткування, забезпечують сервісне обслуговування платників податків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом.  Враховуючи, що Світлодарська міська рада не має повноважень з адміністрування податків запропонування таких компенсаторних механізмів як зміна періодичності надання звітів не видається можливим.

На основі запропонованих компенсаторів для суб’єктів малого підприємництва проводиться повторна оцінка витрат суб’єктів малого підприємництва для скорегованих процедур починаючи з пункту 2 цього додатка.

 

 

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання 
за п’ять років, гривень

Заплановане регулювання

10000

50000

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

0

 

0

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

0

0

 

 

 

Міський голова                                                                                                 А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

 

Розробник:

юрисконсульт, спеціаліст Iкатегорії                                                               Н.М. Климович

 

Повідомлення про оприлюднення регуляторного акта.

 

(12.04.2018 року) 

 

Світлодарською міською радою розроблено проект рішення  «Про встановлення податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території Світлодарської міської ради на 2019 рік

            Проект рішення передбачає встановлення ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки для власників фізичних та юридичних осіб.

            Проект рішення Світлодарської міської ради    разом із відповідним аналізом буде оприлюднено на фіційному сайті Світлодарської міської ради.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Строк приймання пропозицій та зауважень до регуляторного акту становить 31 день з моменту оприлюднення  проекту рішення та аналізу регуляторного акта.

Пропозиції та зауваження до регуляторного акту в письмовій формі просимо надсилати вказуючи адресата « Світлодарська міська рада» за адресою: 84792, проспект  Миру, 5, м. Світлодарськ,  Бахмутський район Донецька область, каб. № 21, або на

 електронну адресу: miskarada_sv@ukr.net

 

Розробник – юрисконсульт, спеціаліст I категорії. Климович Н.М. 

 

 

Повідомлення про оприлюднення регуляторного акта.

 

(12.04.2018 року) 

 

 Проект рішення Світлодарської міської ради «Про встановлення земельного податку  на території Світлодарської міської ради на 2019 рік»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

            Проект регуляторного акта передбачає оподаткування земельної ділянки  , що перебуває у власності, або у користуванні  фізичних або юридичних осіб, що розташована на території Світлодарської міської ради.

            Проект рішення Світлодарської міської ради разом із відповідним аналізом буде оприлюднено на фіційному сайті Світлодарської міської ради.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Строк приймання пропозицій та зауважень до регуляторного акту становить 31 день з моменту оприлюднення  проекту рішення та аналізу регуляторного акта.

Пропозиції та зауваження до регуляторного акту в письмовій формі просимо надсилати вказуючи адресата « Світлодарська міська рада» за адресою: 84792, проспект  Миру, 5, м. Світлодарськ,  Бахмутський район Донецька область, каб. № 21, або на

 електронну адресу: miskarada_sv@ukr.net 

Розробник – юрисконсульт, спеціаліст I категорії. 

 

 АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

проекту рішення Світлодарської міської ради

«Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Світлодарської міської ради»

                                                                                                                                                                            (12.03.2018 року)

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Світлодарської міської ради» підготовлено на виконання норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308».

 

І. Визначення проблеми

 Рішенням Світлодарської міської ради від 11.07.2017 № VI/115-11 «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Світлодарської міської ради» були встановлені ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців першої і другої групи платників єдиного податку на підставі законів України про внесення ряду змін до Податкового кодексу України та перегляду ставок деяких податків і зборів, у відповідності зі ст.ст. 291-300 розділу XIV «Спеціальні податкові режими» Податкового кодексу України.

Законом від 20.12.2016 № 1791-VIII внесені зміни до Податкового кодексу України в частині встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців платників:

- першої групи у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб,

встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;

- другої групи у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на1 січня податкового (звітного) року.

Відповідно до статті 12 Податкового кодексу України міські ради в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків і зборів.

Згідно статті 10 Податкового кодексу України – єдиний податок належить до місцевих податків і фіксовані ставки єдиного податку (у %) для фізичних осіб – підприємців встановлюються міськими радами в межах ставок, визначених Податковим кодексом України. А саме, фіксовані ставки встановлюються для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності (згідно КВЕД ДК 009:2010), з розрахунку на календарний місяць та в залежності від розміру річного доходу.

Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення єдиного податку не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

            У разі не встановлення місцевих податків і зборів, передбачених статтею 10 Податкового Кодексу України,  рішенням міської ради, такі податки і збори сплачуються платниками на території міста у порядку, встановленому Податковим Кодексом України за ставками, визначеними вищезазначеним Кодексом (1%).

Отже, у зв’язку з викладеним, виникла необхідність прийняти рішення про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території Світлодарської міської ради.

Дане рішення  впорядкує деякі питання  ведення бізнесу, забезпечує стабільність та збільшення надходжень до міського бюджету.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

                     Так

Ні

Громадяни

     Так

                  

Органи місцевого самоврядування

                      Так

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

      Так

 

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є:

- упорядкування відносини між органами місцевого самоврядування та фізичними особами-підприємцями з питань сплати єдиного податку за видами господарської діяльності;

- удосконалення нормативно-правового документу з питання оподаткування суб’єктів

господарювання (фізичних осіб – підприємців) з урахуванням змін у податковому законодавстві;

-забезпечення удосконалення процедури застосування спрощеної системи оподаткування, запобігання ухиленню від оподаткування;

           -встановлення ставок єдиного податку, які б дозволили забезпечити сталі надходження до міського бюджету для виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку міста.

 

 

ІІІ.  Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

 

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не прийняття регуляторного акта

Альтернатива не є прийнятною, оскільки вона:

еде до відмови від використання економічних ресурсів міста, які спрямовуються на фінансування інфраструктури міста;

-не враховує змін у податковому законодавстві України в частині спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва;

- сприяє ухиленню від оподаткування.

Альтернатива 2.

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України щодо встановлення фіксованих ставок єдиног податку для фізичних осіб-підприємців першої і другої груп платників єдиного податку за  ставками у 10%- для першої групи і 20% -для другої групи

 

Введення в дію запропонованого регуляторного акта забезпечить:

-встановлення чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території міста;

- відповідне наповнення міського бюджету;

-створення фінансової основи самодостатності територіальної громади міста.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

 Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органів місцевого самоврядування):

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Не прийняття регуляторного акта

Відсутні

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  єдиний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання, які будуть дорівнювати одному відсотку, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету.

Альтернатива 2.

Прийняття регуляторного акта

- Приведення нормативного

акту місцевого самоврядування у відповідність до норм

Податкового кодексу України

(зі  змінами);

-забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету від сплати єдиного податку ;

-посилення фінансових можливостей міської влади для реалізації завдань Програми економічного і соціального розвитку міста.

Витрати на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його оприлюднення.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Не прийняття регуляторного акта

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2.

Прийняття регуляторного акта

Вирішення частини соціальних проблем населення міста за рахунок збільшення доходної частини міського бюджету

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Не прийняття регуляторного акта

Сплата податку за мінімальними ставками (1%)

Відсутні

Альтернатива 2.

Прийняття регуляторного акта

Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння єдиного податку

Витрати відповідно до  запропонованого регуляторного акту на сплату єдиного податку

 

         

          

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

87

87

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

-

-

100

100

 

 

 

Сумарні витрати за альтернативами

 Сума витрат, гривень

Альтернатива 1    Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

Відсутні

Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

Відсутні

 

ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться не

вирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

                 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1.

Не прийняття регуляторного акта

1

Альтернатива суперечить чинному законодавству та призведе до значного зменшення надходжень до міського бюджету

Альтернатива 2.

Прийняття регуляторного акта

4

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

                     

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2.

Прийняття регуляторного акта

- Надходження коштів до місцевого бюджету згідно прогнозних

розрахунків за рік в

сумі 668,230 тис.грн.

- економічний і

соціальний розвиток

міста

Витрати, пов’язані з

виконанням вимог,

встановлених Законом України «Про засади державної регуляторної

політики в сфері

господарської діяльності»;

- витрати на

адміністрування регуляторного акта органами

державної влади.

При виборі зазначеної альтернативи буде

максимально досягнуто цілі державного регулювання

Альтернатива 1.

Не прийняття регуляторного акта

Для держави і громадян вигоди відсутні.

Суб’єкти господарювання                будуть сплачувати єдиний податок за мінімальними ставками (1%).

Податки до прийняття рішення справляються виходячи  з норм  Податкового Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок

Ця альтернатива є неприйнятною, так як нормативні акти міської ради повинні  відповідати чинному законодавству. Місто не отримає належного фінансування Програми соціально-економічного розвитку.

          

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2.

Прийняття регуляторного акта

 Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Зміни в законодавстві

Альтернатива 1.

Не прийняття регуляторного акта

Рішення про встановлення єдиного податку на 2018 рік не буде діяти у 2019 році, що значно зменшить надходження до міського бюджету. Місто не отримає належного фінансування соціально-економічних заходів.

Зміни в законодавстві

                                                                                                               

       

  V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є прийняття рішення міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Світлодарської міської ради» відповідно до вимог чинного законодавства.

З метою реалізації поставленого завдання пропонуються наступні заходи:

- розробка проекту рішення Світлодарської міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Світлодарської міської ради» та аналізу регуляторного впливу  до нього;

- проведення обговорювання з регуляторною комісією;

- проведення консультацій з суб'єктами господарювання;

- оприлюднення проекту разом з аналізом регуляторного впливу  до нього та отримання пропозицій і зауважень;

- прийняття рішення на сесії Світлодарської міської ради;

- оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку;

- проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

Таким чином, впровадження даного регуляторного акта забезпечить дотримання норм

чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання (фізичними особами -підприємцями), які здійснюють певні види господарської діяльності та сплачують єдиний податок в порядку та на умовах, визначених Податковим кодексом України та цим рішенням.

 

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

      Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

  

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

 

Регуляторний акт набуває чинності 01.01.2019 року. Запропонований термін дії акту: один рік.

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому Податковим Кодексом України порядку.

 

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

 

1. Кількість фізичних осіб – підприємців, платників єдиного податку, осіб:

- першої групи, осіб

- другої групи, осіб

2. Сума надходжень від сплати єдиного податку, яка надійшла до місцевого бюджету від фізичних осіб – підприємців, тис.грн.:

- першої групи платників, тис.грн.

- другої груп платників, тис.грн.:

3. Рівень поінформованості: кількість фізичних осіб - підприємців, обізнаних з процедурою сплати єдиного податку та основних положень даного регуляторного акта.

 

Група опадаткування

2017 рік

2018 рік

Кількість фізичних осіб – підприємців, платників єдиного податку, всього осіб:

- першої групи, осіб

- другої групи, осіб

87

 

16

71

87

 

16

71

Сума надходжень від сплати єдиного податку, яка

надійшла до місцевого бюджету від фізичних осіб –підприємців, всього тис.грн.:

- першої групи платників, тис.грн.

- другої груп платників, тис.грн

576,000

 

 

30,720

545,280

668,230

 

 

33,830

634,399

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта

Проект рішення оприлюднюється на офіційній сторінці Світлодарської міської ради в мережі Інтернет за адресою: http://svitlodarsk-rada.dn.ua

Один екземпляр надається до місцевого органу Державної фіскальної служби України.

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників  місцевих податків і зборів, що надходять до міського бюджету.

Повторне відстеження буде здійснюватись через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

        У рамках статистичного методу відстеження буде проведений аналіз звітності про виконання дохідної частини бюджету в частині інформації щодо розміру надходжень до міського бюджету від сплати единого податку, кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта, з використанням офіційної інформації Бахмутської об’єднаної податкової  інспекції та відділу обліку та звітності міської ради.

 

Додаток 2

                                                                                        до аналізу впливу регуляторного акту

проекту рішення Світлодарської міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Світлодарської міської ради»

 

В И Т Р А Т И

на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту

 

п/№

Витрати

За перший рік

За п'ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0

0

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

0

0

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

0

0

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

0

0

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

0

0

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

0

0

7

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

0

0

8

Інше (уточнити), гривень

0

0

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

0

0

10

Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

0

0

11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

0

0

 

Додаток 4

                                                                                        до аналізу впливу регуляторного акту

проекту рішення Світлодарської міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Світлодарської міської ради»

 

 

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 26.02. по 06.03.2018 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі(інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Консультація з фізичними особами-підприємцями щодо впливу регулювання єдиного податку

 

7

Обговорено розмір ставок єдиного податку, оцінка прямих витрат та вартості адміністративних процедур суб’єктів мікропідприємництва під час виконання регулювання та звітування.

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

- кількість суб’єктів мікро підприємництва, на яких поширюється регулювання: 87(одиниць),

- питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  100,00 (відсотків).

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури

(сплата податків та зборів), гривень

І группа- 2 114,40

ІІ группа- 8 935,20

-

-

6

Разом, гривень. Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

І группа- 2 114,40

ІІ группа- 8 935,20

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

І грпа-16

ІІ группа-71

8

Сумарно, гривень. Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

668 229,60

0

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2018 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1994,0 годин.

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2018 році становить 3723,00 грн. та у погодинному розмірі 22,41 грн. (ст.8 Закону України 07.12.2017 № 2246 «Про Державний бюджет України на 2018 рік»)