Розділи сайту Новини

 

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від  18.10.2016 № VІ/104-9

м.Світлодарськ

 

 

 

 

 

 

 Про затвердження Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Світлодарській міській раді та її виконавчих органах

                                   

 

 

Відповідно до розділу V Закону України «Про запобігання корупції», керуючись статтями 26, 59, 59-1, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1.Затвердити Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Світлодарській міській раді та її виконавчих органах (далі-Порядок) згідно з додатком (додається).

  2.Загальному відділу міської ради (Антоненко) забезпечити ознайомлення депутатів міської ради, членів виконкому міської ради, посадових осіб місцевого самоврядування із даним рішенням.

 3.Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті Світлодарської міської ради.   

 4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію мандатну, з питань депутатської діяльності та етики.                      

 

 

Міський голова                                                                                         А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

    

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                                                                                                                             Додаток

                                                                                                        до рішення міської ради

                                                                                                        від 18.10.2016 № VІ/104-9

 

 

Порядок

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

в Світлодарській міській раді та її виконавчих органах

 

Цей Порядок розроблений на підставі відповідних положень законів України «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», для використання в роботі депутатами міської ради та посадовими особами місцевого самоврядування і визначає шляхи врегулювання конфлікту інтересів під час здійснення ними службових чи представницьких обов’язків та повноважень.

Здійснення контролю за дотриманням цих вимог, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію міської ради мандатну з питань депутатської діяльності та етики.                        

Суб’єктами, на яких поширюється дія даного Порядку є:

- міський голова;

- члени виконкому міської ради;

- депутати міської ради;

- посадові особи місцевого самоврядування.

З метою запобігання конфлікту інтересів вищевказані особи зобов’язані дотримуватися правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

На виконання цієї вимоги законодавства суб’єкти, на яких поширюється дія даного Порядку, зобов’язані:

- вживати заходів щодо недопущення виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів;

- письмово, шляхом спрямування власноручної заяви, про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів повідомити відповідний колегіальний орган або міського голову;

- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

- вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

В разі винесення на розгляд сесії міської ради питання, яке викликає або може викликати у міського голови, секретаря міської ради, депутата міської ради наявність приватного інтересу у сфері, в якій вони виконують свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ними рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (потенційний конфлікт інтересів) чи суперечність між їх приватними інтересами та їх службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (реальний конфлікт інтересів), вони зобов’язані повідомити про ймовірність виникнення в них потенційного чи реального конфлікту інтересів.

Міський голова, секретар міської ради, депутат міської самостійно публічно оголошує та надає повідомлення в письмовому вигляді про це під час засідання ради, на

якому розглядається відповідне питання, також ним оголошується відмова від участі у голосуванні з даного питання, про що голова рахункової  комісії робить відмітку в протоколі поіменного голосування.

 

 

У разі існування у міського голови, секретаря, депутата ради сумнівів щодо наявності в нього конфлікту інтересів, вони зобов’язані письмово звернутися за роз’ясненнями до постійної комісії мандатної, з питань депутатської діяльності та етики.                      

Заява про конфлікт інтересів заноситься в протокол засідання міської ради.

При розгляді проектів рішень у постійних комісіях міської ради депутат утримується від участі у голосуванні при розгляді проекту рішення ради, в якому міститься його особистий інтерес, про що робиться запис у висновку з даного питання.

Під час розгляду проекту рішення на засіданні виконкому міської ради перед тим, як головуючий на такому засіданні поставить на голосування проект рішення, в якому міститься особистий інтерес члена виконкому чи міського голови, член виконкому чи міський голова зобов’язаний попередити присутніх на засіданні про наявність у нього конфлікту інтересів і та відмовитись від участі у голосуванні.

Дана заява обов’язково вноситься до протоколу засідання виконкому.

Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається.

У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у посадової особи місцевого самоврядування, яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом.

Посадові особи місцевого самоврядування (окрім міського голови) письмово, шляхом спрямування власноручно написаної заяви, повідомляють не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, міського голову. Письмові заяви, адресовані на ім’я міського голови, подаються у день їх написання загальному відділу міської ради. Після здійснення реєстрації загальний відділ міської ради забезпечує передачу повідомлень про конфлікт інтересів міському голові, який повинен після прийняття рішення, протягом двох робочих днів повідомити відповідну особу та загальний відділ міської ради про прийняте ним рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Якщо посадовій особі стало відомо про наявність конфлікту інтересів у інших посадових осіб місцевого самоврядування, їй необхідно повідомити про це міського голову із зазначенням обставин, при яких вона дізналась про наявність конфлікту інтересів.

Особи, уповноважені на ведення протоколів сесій міської ради та засідань виконкому, зобов’язані протягом одного дня з часу оформлення протоколу надавати витяг з протоколу, в якому було зафіксовано заяву про конфлікт інтересів до загального відділу міської ради.

Загальний відділ міської ради в день надання йому заяви або витягу з протоколу колегіального органу реєструє факт повідомлення про конфлікт інтересів.

Реєстрація повідомлень проводиться в окремому журналі, який повинен бути прошитий та пронумерований.

 

 

Міський голова                                                                                         А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ


Разработка, продвижение сайта ©