Розділи сайту Новини

Загальний   відділ  Світлодарської міської ради

 

Начальник відділу – Антоненко Наталя Володимирівна

тел. (06249) 5-38-92, каб. №26

ФУНКЦІЇ  ВІДДІЛУ

 

Загальний відділ  відповідно до покладених на нього завдань:

- Забезпечує організацію діловодства міської ради  згідно з “Інструкцією з  діловодства у Світлодарській міській раді”,“Порядку підготовки проектів рішень виконкому міської ради”, «Про затвердження Порядку проходження, оформлення та термінів погодження проектів рішень міської ради» “Положення про розпорядження Світлодарського міського голови”, іншими  діючими правилами,  обов'язкове  одержання  у  відділах міської  ради  документів, листів, факсограм, телеграм та інших службових документів.

-  Здійснює прийом, автоматизовану реєстрацію, попередній розгляд, облік вхідної кореспонденції та звернень громадян,  передає їх  міському голові та виконавцям.

- Здійснює прийом, реєстрацію, облік і відправку вихідної кореспонденції та відповідей на звернення громадян.

- Веде реєстраційні картотеки вхідної і вихідної кореспонденції, рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови.

- Готує проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань, що належать до компетенції відділу,  розпоряджень міського голови.

            - Здійснює контроль за виконанням вхідних, вихідних,  внутрішніх документів та за додержанням термінів розгляду звернень громадян, своєчасністю надання відповідей заявникам.

- Здійснює автоматизовану реєстрацію рішень міської ради, рішень виконкому міської ради та розпоряджень міського голови.

- Вивчає роботу  відділів міської ради, підприємств, установ і організацій міста з організації ведення діловодства.

-  Надає  методичну та практичну  допомогу відділам міської ради, підприємствам, установам і організаціям міста з питань ведення діловодства.

-  Забезпечує стабільну роботу системи електронного документообігу “іTs-Offiсе”.

            - .Здійснює оформлення протоколів  міської ради та виконавчого комітету місь-кої ради,  протоколів нарад при міському голові.

           - Складає зведену номенклатуру справ міської ради, описи справ постійного та довготривалого строку зберігання та описи з особового складу  міської  ради, складає акти про виділення до знищення справ, що не підлягають зберіганню.

            - Приймає на зберігання архівні документи та забезпечує схоронність архівних справ міської ради.

- Готує та передає документи Національного архівного фонду до архівного відділу Дебальцівської міської ради.

            - Організовує та забезпечує проведення „Дня контролю”  у виконкомі міської ради  та у разі потреби бере участь у проведенні перевірок на місцях фактів достовірності наданих виконавцями відповідей щодо виконання доручень керівництва виконкому міської ради, складанні відповідних актів за підсумками комісійного обстеження.

            - Здійснює попередній розгляд звернень громадян для визначення їх відповід-ності вимогам, що висуваються до звернень, та належності порушених в них питань до компетенції виконкому міської ради, з’ясування соціального статусу авторів, ознак пов-торності, дублетності, колективності та контрольованості в органах влади вищого рівня.

            - Опрацьовує доручення  міського голови, вносить резолюції в електронну базу, направляє виконавцям звернення громадян або їх копії разом з реєстраційно-контрольними картками та відповідними дорученнями.

            -  Проводить перевірки дотримання законодавства з питань загального діловодства та  звернень громадян в організаціях,  установах та  підприємствах міста.

            -  Готує матеріал та забезпечує організаційно-технічну підготовку засідань комісії з питань розгляду звернень громадян у виконкомі міської ради.

-  Організовує проведення прийомів громадян керівництвом виконкому міської ради у відповідності із затвердженими графіками.  

-  Організовує передачу інформації за допомогою наявних каналів зв’язку.

-  Забезпечує реалізацію кадрового діловодства.

- Забезпечує організаційну підготовку та проведення сесій міської ради:

- доводить до відома депутатів і запрошених інформацію про час,  місце проведення та перелік питань, які виносяться на розгляд  пленарних засідань міської ради;

-  забезпечує своєчасне ознайомлення депутатів з проектами рішень, які виносяться на розгляд постійних комісій та пленарних засідань міської ради;

- забезпечує організаційно-технічну підготовку засідань постійних комісій міської ради та пленарних засідань міської ради.

 

 

  Відділ обліку та звітності  Світлодарської міської ради

 

Начальник відділу – Шевченко Юлія Вікторівна

тел. (06249) 5-38-43, каб. №23

ФУНКЦІЇ  ВІДДІЛУ

 

  Відділ обліку та звітності відповідно до покладених на нього завдань:

-  веде   бухгалтерський  облік  відповідно  до нормативно-правових   актів   щодо   ведення бухгалтерського обліку,  в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

- складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність,  а також державну статистичну,  зведену  та іншу    звітність    (декларації)    в    порядку,   встановленому законодавством;

-  здійснює поточний контроль за:
            а) дотриманням бюджетного  законодавства  при  взятті  бюджетних зобов'язань,  їх  реєстрації  в  органах  Державної  казначейської служби та здійсненням  платежів  відповідно  до  взятих  бюджетних зобов'язань;
            б) правильністю зарахування  та  використання власних надходжень бюджетної установи;
            в) контроль за веденням бухгалтерського  обліку,  складенням  фінансової  та бюджетної   звітності,  дотриманням  бюджетного  законодавства,  а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку  бюджетними установами, які підпорядковані міській раді;

- своєчасно подає звітність;

- своєчасно  та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

-  забезпечує  дотримання  вимог  нормативно-правових   актів щодо:
            а) використання фінансових,   матеріальних  (нематеріальних)  та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення  документів щодо проведення господарських операцій;
            б) інвентаризації необоротних    активів,   товарно-матеріальних цінностей,  грошових  коштів,  документів,  розрахунків  та  інших статей балансу;

3.1.7. проводить   аналіз   даних   бухгалтерського   обліку   та звітності,  у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської   та   кредиторської   заборгованості,  розробляє  та здійснює  заходи  щодо   стягнення   дебіторської   та   погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

- забезпечує:
            а)  дотримання порядку проведення розрахунків за  товари,  роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
            б)  достовірність та    правильність    оформлення    інформації, включеної  до  реєстрів   бюджетних   зобов'язань   та   бюджетних фінансових зобов'язань;
           
в)  повноту та  достовірність  даних підтвердних документів,  які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
            г)  зберігання, оформлення  та  передачу  до  архіву   оброблених первинних  документів,  які є підставою для відображення  у  бухгалтерському  обліку  операцій  та   складення звітності;
            д) користувачів у  повному  обсязі  правдивою  та  неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи,  результати її діяльності та рух бюджетних коштів;
            є) відповідні структурні  підрозділи  бюджетної  установи даними обліку та звітності  для  прийняття  обґрунтованих управлінських    рішень,    складення   економічно   обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг,  що можуть  надаватися  за  плату відповідно   до   законодавства,   визначення   можливих   ризиків фінансово-господарської діяльності;

-  бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

-  розробляє   та   забезпечує   здійснення   заходів   щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної  дисципліни  її працівників та працівників бюджетних установ, які підпорядковані  міській раді;

- здійснює  заходи  щодо  усунення  порушень  і  недоліків, виявлених  під  час  контрольних  заходів,  проведених  державними органами  та  підрозділами  міської ради,  що  уповноважені здійснювати    контроль    за    дотриманням    вимог   бюджетного законодавства.

- складає рахунки для сплати оренди за приміщення, які належать до комунальної власності.

- складання розрахунків  до проекту місцевого бюджету і подання
на розгляд відповідної ради;

- здійснення контролю за дотриманням установами і  організаціями  законодавства  щодо  використання ними бюджетних коштів;

- здійснення загальної  організації  та  управління  виконанням місцевого бюджету на відповідній території, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

- доводить до розпорядників  бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

- визначає  порядок та терміни розроблення бюджетних запитів розпорядниками бюджетних коштів, проводить аналіз поданих бюджетних запитів щодо  їх  відповідності  меті, пріоритетності,  а  також  дієвості  та  ефективності використання бюджетних коштів; 

- проводить на будь-якому етапі складання і розгляд проекту місцевого бюджету; 

- приймає  рішення  про  включення  бюджетних   запитів   до пропозиції  проекту  місцевого  бюджету  перед  поданням  його  на розгляд відповідної місцевої ради;

- забезпечує   протягом   бюджетного  періоду  відповідність
розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

- здійснює у процесі виконання місцевого бюджету за доходами прогнозування  та  проводить аналіз доходів відповідного місцевого бюджету;

- організовує  виконання  місцевого  бюджету,  а також    разом    з    органами   державної   податкової   служби, територіальними   органами   Державного    казначейства, забезпечує надходження доходів до міського бюджету  та  вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

- забезпечує  захист  фінансових   інтересів   установи   та здійснює   у  межах  своєї  компетенції  контроль  за  дотриманням бюджетного законодавства;

- складає розпис доходів і  видатків  міського бюджету, забезпечує його виконання, готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних  призначень;

- здійснює   в   установленому   порядку   організацію   та управління виконанням відповідного місцевого бюджету,  координує в межах  своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з  питань виконання бюджету;

-складає баланси і звіти про виконання місцевого бюджету та  інші  фінансові   звіти;

- інформує     міську раду  про  стан  виконання міського  бюджету за кожний звітний період і подає їй річний та квартальний  звіт  про  виконання міського бюджету;

- розглядає  звернення  та  готує  пропозиції для прийняття  рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету;

- проводить аналіз  стану  надходження доходів до бюджету;

- перевіряє   правильність   складання  кошторисів    та   планів   використання   коштів   установами   і організаціями, які фінансуються з міського бюджету;

- розглядає  у  межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

- готує   та   подає  місцевій  раді  офіційні висновки  про  перевиконання  чи  недовиконання  дохідної  частини загального  фонду  місцевого  бюджету  для прийняття
рішення про внесення змін до цього місцевого бюджету.

 

Відділ комунального господарства  Світлодарської міської ради

 

Начальник відділу – Колесник Світлана Василівна

тел. (06249) 5-37-01, каб. №9

 

ФУНКЦІЇ  ВІДДІЛУ

 

Відділ відповідно до покладених на нього  завдань:

-         Приймає участь  в роботі по передачі  житла та  комунальних об’єктів, які знаходяться у повному господарчому веденні підприємств,  у комунальну  власність.

 

-          Приймає участь у  роботі  комісій  по обстеженню   стану  житлових    будинків

( квартир) та інших обєктів житлово-комунального господарства з метою установлення його відповідальності  санітарним, технічним вимогам, призначення житлових будинків та житлових приміщень непридатними для проживання.

           

-          Підготовлює пропозиції з проведення поточного ремонту будинків комунального житлового фонду, надання громадянам розяснень у проведенні ремонту житлових приміщень.

 

-         Здійснює контроль за виконанням підприємствами, закладами та організаціями незалежно від форм власності, а також громадянами нормативних актів по  питанню утримання,  ремонту  житлового фонду, експлуатації комунальних об’єктів і благоустрою території  міста, перевіряє надані кошториси на ремонт житла та інженерних споруд.

 

-         Вносить до розгляду  міської ради  та його виконавчого  комітету пропозиції  про припинення будівництва, реконструкції, розширення об’єктів виробничого та іншого призначення  незалежно від форм  власності при порушенні стандартів і технічних  умов, які  стосуються  житлово- комунального забезпечення.

 

-          Здійснює функції з видачі  дозволу (ордерів) на  вирубку та знос зелених насаджень та виконання земельних робіт на території міста.

 

-          Готує проекти розпоряджень міського голови, рішень міської ради  та виконкому міської ради, доповідні записки,  з питань, що належать до компетенції Відділу.

 

-          Здійснює  відповідно з  законодавством контроль за організацією та якістю  обслуговування населення у сфері  житлово-  комунального  господарства.

 

-          Створює банк даних стосовно виконання об`ємів ремонтних робіт по кожному будинку окремо та в цілому по місту.

 

-          Аналізує роботу комунального підприємства, що належить до сфери управління міської ради з питань надання послуг населенню з утримання будинків та прибудинкової території.

 

-          Проводить перевірки роботи комунального  підприємства, що належать до сфери управління міської ради з питань складання кошторисів на ремонт житлового фонду, об`єктів благоустрою.

 

-          Проводить перевірку виконаних робіт з ремонту об`єктів житлового фонду та об`єктів благоустрою.

 

-          Розробляє Програми благоустрою та розвитку житлово-комунального госпо- дарства м. Світлодарська,  приймає участь у розробці Програм охорони навколишнього природного середовища та економічного і  соціального  розвитку  м. Світлодарська.

 

-          Здійснює контроль за використанням та охороною земель, додержанням землевласниками та землекористувачами земельного законодавства, встановленого режиму використання земельних   ділянок, відповідно до цільового призначення та умов надання.

 

-           Здійснює на території міської ради моніторинг земель.

 

-          Готує матеріали для оформлення договорів та оформлює договори на право користування землею комунальної власності міста, в тому числі на умовах оренди.

 

-           Здійснює нарахування плати за землю при укладенні договорів оренди.

 

-          Бере участь у складанні планово-картографічних матеріалів для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою та проведення робіт з охорони земель.

 

-          Надає довідки фізичним та юридичним особам  про наявність земельних ділянок та їх розмір, інші довідки, передбачені чинним законодавством, несе відповідальність за їх зміст та форму.

 

-          Здійснює розгляд листів, заяв і скарг громадян, що стосуються Відділу, направлених до виконавчого комітету та вищестоящих органів.

 

-          В межах своєї компетенції вирішує питання збирання, транспортування та складування ТПВ, вносить зміни до Паспорту Полігону накопичувача ТПВ                           м. Світлодарська.

 

-         Здійснює підготовку пропозицій, щодо встановлення цін (тарифів) на житлово- комунальні послуги.

 

-          Здійснює підготовку пропозицій для затвердження норм споживання холодної та гарячої води.

 

-          Забезпечує інформування та роз’яснення  населенню про порядок розрахунку тарифів на житлово-комунальні послуги.

 

-          Відділ не має  права  втручатися  в  господарську діяльність підприємств, установ, організацій  та  інших  суб’єктів  господарювання, за винятком випадків, передбачених законодавством  України.

 

-           Здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для  виконання покладених на Відділ завдань.

 

 

Відділ з управління комунальною власністю

Світлодарської міської ради

 

Начальник відділу – Лісова Світлана Володимирівна

тел. (06249) 5-76-19, каб. №7

 ФУНКЦІЇ  ВІДДІЛУ

 

Відділ  відповідно до покладених на нього завдань:

-  Здійснює управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Світлодарська.

-  Здійснює роботу по оформленню документів по приватизації житлового фонду та майна територіальної громади м.Світлодарська. для передачі їх у власність громадянам.

-  Здійснює підготовку документів  на проведення  конкурсів на право укладання договорів оренди комунального майна територіальної громади м.Світлодарська.

-   Здійснює контроль за виконанням умов договорів оренди комунального майна.  

-   Здійснює облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов.

-  Оформлює та видає ордери громадянам для заселення жилих приміщень.

- Веде облік службових, броньованих та приватизованих квартир.

- Проводить щорічну перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання у виконавчому комітеті міської ради.

-  Опрацьовує заяви громадян про прийняття на квартирний облік у виконкомі міської ради, перевіряє відповідні документи, виносить їх на розгляд громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті міської ради.

-  Веде роботу з виявлення, підготовки матеріалів по відумерлій спадщині для подальшої передачі юрисконсультом в суд, оформленню права комунальної власності на відумерлу спадщину в установленому законом порядку.  

- Готує проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, доповідні записки, розпорядження з питань, що належать до компетенції Відділу.

            - Розглядає пропозиції, заяви, скарги і звернення громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

            -  Здійснює прийом громадян з  питань, що належать до компетенції Відділу.

             

 

Відділ у справах дітей та соціальної політики

Світлодарської міської ради

 

Начальник відділу – Ковальова Юлія Анатоліївна

  каб. №4

ФУНКЦІЇ  ВІДДІЛУ

 

Відділ  відповідно до покладених на нього завдань:

 

-          Розробляє і здійснює заходи щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей та повнолітніх осіб, які потребують допомоги, щодо забезпечення їх прав та інтересів, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

-          Надає  установам та організаціям незалежно від форм власності, громадянам практичну та методичну допомогу, консультації з питань соціального захисту дітей.

 

-          Забезпечує ведення статистики щодо дітей.

 

-          Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей, які проживають в складних життєвих обставинах у батьків, що не забезпечують належних умов виховання.

 

-          Веде облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишились без піклування батьків та повнолітніх осіб, які потребують допомоги.

 

-          Координує роботу з  підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності.

 

-          Готує та представляє на засіданні опікунської ради матеріали щодо батьків, які неналежним чином виконують обов’язки по вихованню та утриманню дітей.

 

-           Готує акти обстеження житлово-побутових умов проживання дітей та  повнолітніх осіб, які потребують допомоги, побутові характеристики сімей, акти про наявність майна, яке знаходиться у власності (користуванні).

 

-          Вчиняє заходи щодо виявлення дітей, які залишились без піклування батьків, та вживає заходи щодо захисту їх особистих, майнових і житлових прав.

 

-          Готує проекти рішень міської ради, виконкому міської ради та розпоряджень  міського голови, що відносяться до компетенції Відділу.

 

-          Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

 

-          Здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для  виконання покладених на Відділ завдань.

 

 

Відділ економіки, прогнозування та підтримки підприємництва 

Світлодарської міської ради

 

Начальник відділу – Мурзіна Ганна Валеріївна

  каб. №4

 

ФУНКЦІЇ  ВІДДІЛУ

 

Відділ  відповідно до покладених на нього завдань:

-          Розробляє проект програми соціально-економічного розвитку міста на рік, проект програми розвитку малого підприємництва та подає їх на затвердження міської ради, організовує їх виконання та подає міській раді звіти про хід і результати виконання зазначених програм.

 

- Надає методичну, консультаційну і організаційну допомогу підприємствам торгівлі та побутового обслуговування населення  з питань, що належать до компетенції Відділу.

              Забезпечує:

-  розроблення прогнозів економічного і соціального розвитку м. Світлодар-ська,   програми економічного і соціального розвитку території та забезпечення контролю за виконанням відповідних показників програм економічного і соціального розвитку;

-  розгляд  поданих підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, розташованих на території міської ради, проектів їх планів (прогнозів) та заходів;

-  стратегічне  планування  та прогнозування економічного і соціального розвит-ку  території міської ради на довгостроковий період;

-  підготовку відповідних  інформаційних матеріалів  щодо  економічного   потенціалу та інвестиційних можливостей території міської ради;

 

-          підготовку регуляторних актів в межах  наданих повноважень;

 

-  розробку  необхідних документів для надання субвенції з державного бюджету міському бюджету на соціально-економічний розвиток міста, на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та інших об’єктах комунальної власності, на  виконання інвестиційних проектів;

-  підготовку проектів організаційно-розпорядчих документів у межах наданих повноважень;

-  проведення  моніторингу реалізації Програми економічного та соціального розвитку;

-   складання статистичних звітів у межах наданих повноважень. 

-  Подає до обласної адміністрації та районної ради необхідні показники та вносить пропозиції до програми економічного і соціального розвитку області.

 

-          Здійснює моніторинг результатів фінансово-господарської діяльності підприємств міста

-         Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відно-сяться до компетенції Відділу.

 

-          Здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для  виконання покладених на Відділ завдань.

 

           

 

Відділ реєстрації місця проживання

Світлодарської міської ради

 

Начальник відділу – Бичковська Вікторія Миколаївна

  каб. №9

ФУНКЦІЇ  ВІДДІЛУ

 

             Відділ  відповідно до покладених на нього завдань:

-         Здійснює реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб, веде відповідні реєстраційні обліки у межах територіальної громади       м. Світлодарська

-          Формує та веде Реєстр територіальної громади м. Світлодарська, є розпорядником цього Реєстру.

 

-          Здійснює обмін відомостями між Реєстрами різних територіальних громад для реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання особи у разі її вибуття з однієї адміністративно-територіальної одиниці та прибуття до іншої адміністративно-територіальної одиниці в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

-          Забезпечує передачу інформації та/або внесення у встановленому чинним законодавством порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб до Єдиного державного демографічного реєстру.

-          Надає відділу ведення Державного реєстру виборців Артемівської районної державної адміністрації  відомості про виборців (осіб), на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців, здійснює уточнення персональних даних виборців у порядку та в строки, визначені законодавством. 

-          Веде картотеки з питань реєстрації фізичних осіб.

-          Видає довідки про склад сімї  особам, які зареєстровані у м. Світлодарську. 

-          Забезпечує  в межах своїх повноважень реалізацію державної політики в сфері захисту інформації з обмеженим доступом. 

-          Відділу заборонено збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані особи), не передбачені Законом України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”. 

-          Обмін інформацією між Відділом та іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування здійснюється за письмовою згодою особи з метою надання їй адміністративних послуг. Передача персональних даних, внесених до Реєстру територіальної громади, без письмової згоди особи може здійснюватись лише у випадках, передбачених законом.

-          Організовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг. 

-          В межах своєї компетенції готує проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

-          Здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для  виконання покладених на Відділ завдань.

 

           

 

  


Розробка, просування сайту ©