Розділи сайту Новини

 

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від 28.11.2018 №VI/129-2

м.Світлодарськ

 

 

 

     Про затвердження плану діяльності з  підготовки проектів  регуляторних актів Світлодарської міської ради та її виконавчого  комітету на 2019 рік

                                  

 

 

З метою реалізації Світлодарською міською радою регуляторної політики    у 

м. Світлодарську відповідно до статей 7, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та керуючись підпунктом 7 пункту 1статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Світлодарської міської ради та її  виконавчого комітету на 2019 рік згідно із додатком (додається).

2. Оприлюднити рішення відповідно до діючого законодавства.

            3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення  покласти на юрисконсульта, спеціаліста І категорії  Климович Н.М., контроль  –  на постійну комісію з питань щодо реалізації у місті державної регуляторної політики (Воронкевич).

 

 

Міський голова                                                                                            А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

 

                                                                                      Додаток

                                                                                                                 до рішення міської ради

                                                                                                                                                                                                                              від 28.11.2018 №VI/129-2

 

 

 

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

   Світлодарської міської ради та її  виконавчого комітету на 2019 рік

 

№ з/п

Види проекту

 

Назва проекту

Ціль прийняття  проекту

Строк

підго-товки проекту

Найменування  органів та підрозділів,

відповідальних за розроблення

 

1

Рішення міської ради

«Про встановлення ставок єдиного пода-

 тку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господар-

ську діяльність на те-

 риторії Світлодарсь-

 кої міської ради»

 

Врегулювання податкових відносин із фізичними особами,що здійснюють підприєм- ницьку діяльність

 

    І-ІІ

квартал

Начальник відділу еконо- міки, прогнозу- вання та підтри- мки підприєм -ництва

2

Рішення міської ради

«Про затвердження

 правил торгівлі на

 ринках у

 м.Світлодарську»

Встановлення порядку торгівлі на ринках у м. Світлодарську

 

 

ІІ-ІІІ

квартал

Начальник відділу еконо- міки, прогнозу - вання та під- тримки підпри - ємництва

2

Рішення міської ради

 

«Про встановлення податку на нерухоме

майно відмінне від зе-

мельної ділянки на території громади

м. Світлодарська»

Врегулювання питан-

ня оподаткування

обєктів нерухомості,

що знаходяться у влас-

ності фізичних та юри-

 дичних осіб на тери-

 торії громади

м. Світлодарська

І-ІІ

квартал

 

Юрисконсульт, спеціаліст І

 категорії

3

Рішення міської ради

 

«Про встановлення

земельного податку

 на території громади

м. Світлодарська

Врегулювання питання оподаткування земель- них ділянок на терито- рії громади м. Світло- дарська.

     І-ІІ

квартал

 

 Юрисконсульт, спеціаліст І

 категорії

4

Рішення міської ради

 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 15.05.2008

№ V/35-2 «Про зат-

вердження Положен-

ня про орендну плату за земельні ділянки, які надаються

орендарям»

Врегулювання питання оренди земель комуна- льної власності терито ріальної громади

м. Світлодарська

 І- ІІ

квартал

 

Перший заступ-

 ник міського

 голови

 

 

Міський голова                                                                                            А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

     Розроблений:

     Юрисконсульт, спеціаліст I категорії                                                        Н. М. Климович                                                                                                              

 


Розробка, просування сайту ©