Розділи сайту Новини

 

            

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від _________ №______

м.Світлодарськ

 

 

 

     Про внесення змін до рішення міської ради від 28.11.2018

    №VI/129-2 «Про затвердження плану діяльності з  підготовки проектів  регуляторних актів Світлодарської міської ради та її виконавчого  комітету на 2019 рік»

                                  

 

 

               З метою планування діяльності Світлодарської міської ради та її виконавчого  комітету , узв’язку із тим, що проект рішення виконкому «Про затвердження норм витрат питної та гарячої води»  містить ознаки регуляторного акту, відповідно до статей 7, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та керуючись підпунктом 7 пункту 1статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до додатку до рішення міської ради від 28.11.2018 №VI/129-2 «Про затвердження плану діяльності з  підготовки проектів  регуляторних актів Світлодарської міської ради та її виконавчого  комітету на 2019 рік доповнивши його наступним видом проекту регуляторного акту за № 5 : рішення виконавчого комітету  «Про затвердження норм витрат питної води»

2. Викласти додаток до рішення міської ради від 28.11.2018 №VI/129-2 «Про затвердження плану діяльності з  підготовки проектів  регуляторних актів Світлодарської міської ради та її виконавчого  комітету на 2019 рік» в новій редакції (додається)

3. Оприлюднити рішення відповідно до діючого законодавства.

            4. Координацію роботи щодо виконання даного рішення  покласти на юрисконсульта, спеціаліста І категорії  Климович Н.М., контроль  –  на постійну комісію з питань щодо реалізації у місті державної регуляторної політики (Воронкевич).

 

 

Міський голова                                                                                            А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

                                                                                                                                                                                                                              Додаток

                                                                                                                 до рішення міської ради

                                                                                                                                                                                                                              від _______________

 

 

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

   Світлодарської міської ради та її  виконавчого комітету на 2019 рік

 

№ з/п

Види проекту

 

Назва проекту

Ціль прийняття  проекту

Строк

підго-товки проекту

Найменування  органів та підрозділів,

відповідальних за розроблення

 

1

Рішення міської ради

«Про встановлення ставок єдиного пода-

 тку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господар-

ську діяльність на те-

 риторії Світлодарсь-

 кої міської ради»

 

Врегулювання податкових відносин із фізичними особами,що здійснюють підприєм- ницьку діяльність

 

    І-ІІ

квартал

Начальник відділу еконо- міки, прогнозу- вання та підтри- мки підприєм -ництва

2

Рішення міської ради

«Про затвердження

 правил торгівлі на

 ринках у

 м.Світлодарську»

Встановлення порядку торгівлі на ринках у м. Світлодарську

 

 

ІІ-ІІІ

квартал

Начальник відділу еконо- міки, прогнозу - вання та під- тримки підпри - ємництва

2

Рішення міської ради

 

«Про встановлення податку на нерухоме

майно відмінне від зе-

мельної ділянки на території громади

м. Світлодарська»

Врегулювання питан-

ня оподаткування

обєктів нерухомості,

що знаходяться у влас-

ності фізичних та юри-

 дичних осіб на тери-

 торії громади

м. Світлодарська

І-ІІ

квартал

 

Юрисконсульт, спеціаліст І

 категорії

3

Рішення міської ради

 

«Про встановлення

земельного податку

 на території громади

м. Світлодарська

Врегулювання питання оподаткування земель- них ділянок на терито- рії громади м. Світло- дарська.

     І-ІІ

квартал

 

 Юрисконсульт, спеціаліст І

 категорії

4

Рішення міської ради

 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 15.05.2008

№ V/35-2 «Про зат-

вердження Положен-

ня про орендну плату за земельні ділянки, які надаються

орендарям»

Врегулювання питання оренди земель комуна- льної власності терито ріальної громади

м. Світлодарська

 І- ІІ

квартал

 

Перший заступ-

 ник міського

 голови

 

№ з/п

Види проекту

 

Назва проекту

Ціль прийняття  проекту

Строк

підго-товки проекту

Найменування  органів та підрозділів,

відповідальних за розроблення

 

5

Рішення виконкому

Про затвердження норм витрат питної та гарячої води

Для визначення обсягів постачання питної води у разі  відсутності  або
тимчасової несправ
ності засобів обліку споживання питної води

 

І-ІІ квартал

Відділ комунального господарства міської ради

 

 

Міський голова                                                                                            А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

    

     Розроблений:

     Юрисконсульт, спеціаліст I категорії                                                        Н. М. Климович                                                                                                             

 

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від  _                       _ № VI/                _

м.Світлодарськ

 

 Про внесення змін та доповнень до  

 рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»

 

 

 

У зв’язку із набранням чинності Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 р. № 2189-VIII Міністерство Фінансів України внесло зміни до Наказу від 12.03.2012 № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету», тому керуючись статтею  78 Бюджетного Кодексу України, підпунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення виконкому міської ради від  27.02.2019  «Про проект рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік», звернень розпорядників коштів, міська рада:

 

ВИРІШИЛА:

                       

              1.  Внести зміни та доповнення до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»:

  1.1. Здійснити перерозподіл бюджетних асигнувань.

              2. Додаток 3 до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» викласти у новій редакції.

 

 

Міський голова                                                                                            А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

                                                                                                                                                                                                                           Пояснювальна записка

до проекту  рішення  міської ради

«Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради

від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»

 

Внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» здійснюється відповідно до статей Бюджетного Кодексу України, постанови КМУ від 28.02.2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», підпункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконкому міської ради від 27.02.2019 «Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік».

У зв’язку із набранням чинності Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 р. № 2189-VIII Міністерство Фінансів України внесло зміни до Наказу від 12.03.2012 № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету», тому на підставі звернень розпорядників коштів здійснюється перерозподіл бюджетних асигнувань по загальному фонду міського бюджету, а саме:

по КТКВКБМС 1010 «Надання дошкільної освіти»:

- ДНЗ №1 «Ластівка» - 4 896,00 грн.: з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -  4 896,00 грн. на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 4 476,00 грн. та КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 420,00 грн. (лист-звернення №24 від 23.01.2019р.);

- ДНЗ №10 «Веселка» - 4 765,00 грн.: з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -  4 765,00 грн. на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 4 765,00 грн. (лист-звернення №29 від 17.01.2019р.);

- ДНЗ №11 «Берізка» - 5 400,00 грн.: з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -  5 400,00 грн. на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 5 400,00 грн. (лист-звернення №11 від 11.01.2019р.);

по КТКВКБМС 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек»:

- Бібліотека для дорослих на загальну суму 240,00 грн.: з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -  240,00 грн. на КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 240,00 грн. (лист-звернення №11 від 24.01.2019р.);

            по КТКВКБМС 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»:

- КЗ «Світлодарський міський палац культури» на загальну суму 6 156,00 грн.: з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -  6 156,00 грн. на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 3 847,00 грн. та КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 2 309,00 грн. (лист-звернення №01-34/13 від 10.01.2019р.).          

           

                     

Начальник відділу обліку та звітності                                                      Ю.В.Шевченко

 

 

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від _________   № _______ 

м.Світлодарськ

 

 

 

 

Про надання  згоди на відновлення меж земельної ділянки та дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

в натурі (на місцевості) для громадянки Ч.Н.В.

 

 

 

            Розглянувши заяву Ч.Н.В.(ідентифікаційний номер ХХХХХХ), що мешкає за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м.Світлодарськ,  ХХХХХ та подані документи щодо надання  згоди на відновлення меж земельної ділянки та дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м.Світлодарськ, ХХХХХХ, відповідно до статей 12, 40, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України,  статті 55 Закону України "Про землеустрій", керуючись статтею  26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  міська рада

             

ВИРІШИЛА:

 

1.  Надати згоду громадянці  Ч.Н.В. на відновлення меж земельної ділянки орієнтовною площею 0,1582 га із земель житлової та громадської забудови, розташованої за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м.Світлодарськ, ХХХХХ

2. Надати дозвіл громадянці  Ч.Н.В. на розробку технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею  0,1582 га, розташованої за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м.Світлодарськ, ХХХХХ, для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

3. Рекомендувати громадянці Ч.Н.В. замовити розробку технічної документації із землеустрою  щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  у суб’єкта господарювання, який має право виконувати даний вид робіт та надати її на розгляд та затвердження міській раді відповідно до діючого законодавства.

4. Координацію  роботи щодо  виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови   Прожогу В.М., контроль - на постійну комісію з питань планування, бюджету, екології, торгівлі, побуту, землекористування та житлово - комунального господарства (Воробйов).  

    

 

Міський голова                                                                                           А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ                                                                                                                                                                                         

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від___________ №__________

м.Світлодарськ

 

 Про Програму заходів  з відзначення  державних  та  професійних  свят, ювілейних та святкових дат у місті Світлодарськ на 2019 рік

 

 

 

            У зв’язку з підготовкою та проведенням заходів з відзначення державних  та  професійних  свят,  ювілейних та святкових дат у місті Світлодарськ на 2019  рік та керуючись пунктом  22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування   в  Україні», міська рада

           

ВИРІШИЛА:

 

            1. Затвердити   Програму  заходів  з відзначення  державних  та  професійних  свят,

ювілейних та святкових дат у місті Світлодарськ на 2019 рік згідно з  додатком 1 (додається).

            2. Затвердити Перелік державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат

у місті Світлодарськ на 2019 рік згідно з додатком 2 (додається).

            3. Затвердити склад організаційного комітету підготовки і проведення заходів з відзначення державних  та  професійних  свят, ювілейних та святкових дат у місті Світлодарськ на 2019 рік  згідно з  додатком  3 (додається).

            4. Затвердити витрати на проведення заходів з відзначення державних  та  професійних  свят, ювілейних та святкових дат у місті Світлодарськ на 2019 рік згідно з  додатком 4 (додається).

            5. Координацію виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови   Прожогу В.М., контроль - на  постійну комісію з правопорядку, гуманітарних і соціальних питань (Кашу).

 

 

Міський голова                                                                                            А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

           

 

 

                                                                                                                                   Додаток 1

                                                                                                                                                                                                                                                                       до рішення міської ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            від __________   №_______

                                          

ПРОГРАМА

 

заходів з відзначення державних

 та професійних свят,

ювілейних та святкових дат

у місті Світлодарськ на 2019 рік

Світлодарськ  2019

      

                                   

                                                                                                                                    ПАСПОРТ

Програми заходів з відзначення державних та професійних свят,

ювілейних та святкових дат

у місті Світлодарськ на 2019 рік

 

 1.  Ініціатор розроблення Програми: виконавчий комітет Світлодарської міської ради.

    2. Назва нормативних документів  про необхідність розроблення Програми: Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України.

    3. Розробник Програми: перший заступник міського голови.

 5. Відповідальний виконавець  Програми:  виконавчий комітет Світлодарської  міської ради.

    7. Термін реалізації Програми: 2019 рік.

      1. Обґрунтування необхідності прийняття Програми

Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат міста Світлодарськ на 2019 рік (далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу України.

Щороку в місті Світлодарську відзначаються державні та професійні свята, події державного та місцевого значення, проводяться святкування ювілейних та святкових дат, здійснюються заходи, пов'язані із заохоченням, відзначенням працівників підприємств, установ, організацій, трудових колективів та інших осіб, які досягли визначних успіхів у різних сферах суспільного життя, зробили вагомий внесок у розвиток міста Світлодарська, а також проводяться інші урочисті заходи.

Світлодарський  міський голова представляє  територіальну громаду,  раду та її виконавчий комітет  у відносинах з  державними  органами,  іншими  органами місцевого самоврядування,  об'єднаннями громадян,  підприємствами, установами  та  організаціями  незалежно   від   форм   власності, громадянами,  а  також  у  міжнародних  відносинах  відповідно  до законодавства, а також здійснює повноваження, щодо судового захисту прав територіальної громади.

 Проведення зазначених заходів та здійснення представницьких функцій  потребує систематизації таких заходів, виділення бюджетних асигнувань з міського бюджету.

2. Мета і завдання Програми

Метою Програми є :

1) забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок  у розвиток міста Світлодарська, проведення інших урочистих заходів;

2) забезпечення  виконання повноважень, щодо представлення територіальної громади у відносинах з  державними  органами,  іншими  органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян,  підприємствами, установами  та  організаціями  незалежно   від   форм   власності та судового захисту прав територіальної громади.

 

Основними завданнями Програми є:

 

 1) відзначення в місті Світлодарську на належному рівні державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок  у розвиток міста Світлодарська, та можливість реалізації судового захисту прав територіальної громади.

3. Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету м.Світлодарськ, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.   

4. Заходи щодо реалізації Програми

1. Відзначення державних свят, визначних подій держави, які визначені актами Президента України, Кабінету Міністрів України, у тому числі, із врученням Почесних грамот Світлодарської  міської ради та виконавчого комітету, Подяк Світлодарського  міського голови.

Виконавець:    виконавчий комітет                                                                Світлодарської міської  ради, Світлодарський   міський голова.

Термін виконання:     постійно.

2. Відзначення місцевих свят та подій, які проводяться відповідно до розпоряджень міського голови, із врученням Почесних грамот Світлодарської  міської ради та виконавчого комітету, Подяк Світлодарського  міського голови.

Виконавець:    виконавчий комітет                                                                  Світлодарської міської  ради, Світлодарський  міський голова.

Термін виконання:     постійно.

3. Відзначення ювілейних та святкових дат підприємств, установ, організацій та окремих осіб, із врученням Почесних грамот Світлодарської міської ради та виконавчого комітету, Подяк Світлодарського міського голови.

Виконавець:    виконавчий комітет                                                                  Світлодарської  міської  ради, Світлодарський  міський голова.

Термін виконання:     постійно.

4. Відзначення колективів підприємств, установ і організацій та окремих осіб за успіхи в роботі та особливі трудові заслуги, у тому числі, із врученням Почесних грамот Світлодарської міської ради та виконавчого комітету, Подяк Світлодарського міського голови.

Виконавець:    виконавчий комітет                                                                  Світлодарської  міської  ради, Світлодарський  міський голова.

Термін виконання:     постійно.

5.  Відзначення професійних свят, які визначені актами Президента України, у тому числі, із врученням Почесних грамот Світлодарської міської ради та виконавчого комітету, Подяк Світлодарського міського голови.

Виконавець:    виконавчий комітет                                                                  Світлодарської  міської  ради, Світлодарський  міський голова.

Термін виконання:     постійно.

6.  Організація  проведення офіційних  прийомів,  зустрічей  делегацій,      тощо, у тому числі, із врученням цінних подарунків, сувенірів.

Виконавець:    виконавчий комітет                                                                  Світлодарської  міської  ради.

Термін виконання:     постійно.

7. Виготовлення друкованої продукції, придбання папок для грамот, рамок для подяк, вітальних адрес, конвертів, листівок, запрошень    оплата послуг банку з видачі готівки для виплати грошової винагороди нагородженим Почесними грамотами Світлодарської  міської ради та виконавчого комітету.

Виконавець:    виконавчий комітет                                                                  Світлодарської  міської  ради.

Термін виконання:     постійно.

 

8. Придбання цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей, квіткової, ритуальної продукції та інші видатки.

Виконавець:    виконавчий комітет                                                                  Світлодарської  міської  ради.

Термін виконання:     постійно.

 

9. Організація заходів вшанування та привітання жителів міста Світлодарська  до державних свят і ювілейних дат.

Виконавець:    виконавчий комітет                                                                  Світлодарської міської  ради.

Термін виконання:     постійно.

 

10. Оплата судового збору для забезпечення подання позовів, апеляційних, касаційних скарг, заяв про перегляд заочних рішень та інших процесуальних документів для захисту інтересів територіальної громади м.Світлодарська.

Виконавець:    виконавчий комітет                                                                  Світлодарської  міської  ради.

Термін виконання:     постійно.

 5. Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить належну організацію відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок  у розвиток міста Світлодарська, проведення інших урочистих заходів, виконання повноважень, щодо представлення територіальної громади у відносинах з  державними  органами,  іншими  органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян,  підприємствами, установами  та  організаціями  незалежно   від   форм   власності та судовий захист прав територіальної громади, а також сприятиме підвищенню патріотизму, національної свідомості, соціальної активності жителів міста Світлодарська, покращанню економічного стану та іміджу міста у державі.

 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюватиметься виконавчим комітетом Світлодарської  міської ради.

 

 

Міський голова                                                                     А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

Розроблений:

Перший заступник міського голови                                     В.М.Прожога   

                                                                                                                                    Додаток 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                  до рішення міської ради

                                                                                                                                                                                                                                                                                   від_________ № ______

 

 

ПЕРЕЛІК

державних та професійних свят,

ювілейних та святкових дат

у місті Світлодарськ на 2019 рік

 

№ з/п

 

Організаційні та культурно-масові   і   та спортивні  заходи

 

Строки

виконання

 

Місце

проведення

 

Відповідальні

за виконання

 

Підготовка та святкування народного гуляння «Широка  Масляна»

1

Засідання  організаційного комітету свята                     

22.02.2019

Виконавчий комітет Світлодарської міської ради

Брехунець А.Ф.

 

2

Виготовлення святкових афіш                                         

до 01.03.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

3

Підготовка сценарію та концертної програми  свята  

до 01.03.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

4

Театралізоване фольклорне масляне подання та конкурси, традиційні забави та ігри

10.03.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

 

Підготовка та святкування  «Весна. Жінка. Любов!»

1

Засідання  організаційного комітету свята                     

22.02.2019

Виконавчий комітет Світлодарської міської ради

Брехунець А.Ф.

 

2

Виготовлення святкових афіш                                         

до 01.03.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

3

Підготовка сценарію та концертної програми  свята  

до 01.03.2019

КЗ

«Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

4

Святковий концерт

07.03.2019

КЗ

«Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

 

Підготовка та  святкування  74 -річниці  Перемоги   над нацизмом у Другій світовій війні

 

1

Засідання  організаційного комітету свята                     

18.04.2019

Виконавчий комітет Світлодарської міської ради

Брехунець А.Ф.

 

2

Виготовлення святкових афіш                                         

до 26.04.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

3

Підготовка сценарію та концертної програми  свята  

до 26.04.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

4

Придбання листівок та сувенірів для привітання    ветеранів

до  26.04.2019

Виконавчий комітет Світлодарської міської ради

Шевченко Ю.В.,

Чопенко І.В

5

Придбання сувенірів для нагородження учасників святкувань                                                                                                

22.04-26.04.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

6

Організація роботи  торгівельних підприємств міста                     

09.05.2019

Місця проведення свята           

Підприємці міста

7

Перекриття  руху  транспорту  в  місцях  проведення заходів  та забезпечення  чергування працівників поліції

09.05.2019

Місця проведення свята           

Начальник Світлодарського міського відділення поліції

8

Рух колони ветеранів разом зі школярами, працівниками  Вуглегірської ТЕС, громадськими організаціями міста         

09.05.2019

Проспекти                             Молодіжний та Перемоги                             

Волошина В.Г., Бєлоногова В.Г.,

Грибачова С.О.,

Кашу С.С.

9

Зустріч ветеранів з хлібом, сіллю                                         

09.05.2019

Майдан Перемоги                      

Коваленко В.В.       

10

Покладання квітів до пам`ятника Перемоги                         

09.05.2019

Майдан Перемоги                      

Брехунець А.Ф.,

Коваленко В.В.       

11

 Урочистий  мітинг  

09.05.2019

Майдан Перемоги                      

Брехунець А.Ф.,

Коваленко В.В.

 

12

Спортивна естафета 

 

 

09.05.2019

Проспекти                             Молодіжний та Перемоги                             

Александров А.А.

13

Нагородження переможців спартакіади  “Юність” серед шкільної молоді 

 

 

09.05.2019

Майдан Перемоги                      

Александров А.А.

14

Концерт художніх колективів Палацу  культури та гостей  міста                                             

09.05.2019

Майдан Перемоги

та  Палацу культури                   

Коваленко В.В.       

Волкунович О.В.

15

Урочисте привітання ветеранів ВВВ                               

08.05.2019

Виконавчий комітет Світлодарської міської ради          

Брехунець А.Ф., Дейкун Л.П.,

Кот Н.В

           

Підготовка та проведення  Дня захисту дітей   

1

Засідання організаційного комітету

23.05.2019

Виконавчий комітет Світлодарської міської ради

БрехунецьА.Ф.

        

2

Підготовка сценарію та конкурсної програми свята

24.05.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

3

Придбання сувенірів для нагородження   учасників конкурсно-ігрових програм                                                                                                    

23.05.-24.05.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.        

4

Забезпечення чергування працівників поліції

01.06.2019

Місця проведення свята                 

Начальник

Світлодарського

міського відділення поліції

5

Культурно-розважальна  програма

01.06.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

6

Концертна програма для дітей

01.06.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

Підготовка та  святкування Дня медичного працівника

 

1

Засідання організаційного комітету         

02.06.2019

Виконавчий комітет Світлодарської міської ради

Брехунець А.Ф.          

2

Підготовка сценарію та концертної        програми

до 08.06.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.

Волкунович О.В.      

3

Святковий концерт присвячений Дню медичного працівника

14.06.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.

Волкунович О.В.       

Підготовка та проведення святкування Дня Конституції України

1

Засідання організаційного комітету           

18.06.2019

Виконавчий комітет Світлодарської міської ради

Брехунець А.Ф.         

2

Підготовка сценарію та концертної        програми

до 24.06.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.

Волкунович О.В.      

3

Придбання сувенірів для нагородження учасників концертної програми

 

до 24.06.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

4

Забезпечення чергування робітників поліції

28.06.2019

Місця проведення свята                 

Начальник Світлодарського

міського відділення поліції

5

Концертна програма учасників художньої самодіяльності

28.06.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.

Волкунович О.В.       

6

Виставка образотворчого мистецтва                                

24.06-28.06.2019

Каритинна галерея КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

Підготовка  та проведення  свята “Ой, на Івана, на Купала!”

1

Засідання організаційного комітету свята 

21.06.2019

Виконавчий комітет Світлодарської  міської ради              

Брехунець А.Ф.          

2

Підготовка сценарію та концертної        програми

до 03.07.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В. 

Волкунович О.В.     

3

Придбання  сувенірів для нагородження учасників концерту та конкурсно- ігрових програм

 

до 04.07.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.  

Волкунович О.В.    

4

Забезпечення чергування пожежної охорони, робітників поліції

06.07.2019

Майдан на набережній                 

Начальник                                                                                                                               Світлодарського міського відділення поліції,

начальник                                                                                                                                                                                                            ПДПЧ-80

5

Розважальна програма для дорослих                                 

06.07.2019

Майдан на набережній                 

Директор ПК        Волкунович О.В.

6

Концертна програма учасників художньої самодіяльності та гостей  міста    

                                                                                                                                                           

06.07.2019

Майдан на набережній                 

Директор ПК        Волкунович О.В.

 

Підготовка та святкування Дня  Незалежності України

1

Засідання організаційного комітету     

09.08.2019

Виконавчий комітет Світлодарської  міської ради      

       

Брехунець А.Ф.           

2

Підготовка сценарію та концертної        програми

до 16.08.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В. 

Волкунович О.В.     

3

Придбання сувенірів для нагородження учасників концертної програми         

до 16.08.2019

Виконавчий комітет Світлодарської  міської ради               Палац культури

Шевченко Ю.В.,

Коваленко В.В.       

4

Забезпечення чергування робітників поліції

24.08.2019

Місця проведення свята                 

Начальник Світлодарськогоміського відділення поліції

5

 Концертна програма учасників художньої  самодіяльності                                                                                                                                                                  

24.08.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.

Волкунович О.В.       

6

Виставка образотворчого мистецтва                                    

16.08-24.08.2019

Картинна галерея КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

7

Розважальна програма для дітей                                            

24.08.2019

Майдан Палацу культури         

Волкунович О.В.

 

Підготовка та святкування  Дня міста Світлодарськ

1

Засідання організаційного комітету свята                 

23.08.2019

Виконавчий комітет Світлодарської  міської ради              

Брехунець А.Ф. 

 

2

Виготовлення святкових  афіш                                            

до

12.09.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

3

Підготовка сценарію та концертних програм свята

 

до

12.09.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.

Волкунович О.В.       

4

Придбання  сувенірів, подарунків, призів для нагородження переможців, учасників          конкурсно-ігрових програм, концертів

 

до

13.09.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

5

Підготовка та організація виставок  народної творчості                                                                 

Серпень-

вересень  

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.     Керівники дошкільних і навчальних закладів та організацій,                                                                                                                                        

жителі міста

 

 

6

Забезпечення чергування пожежної охорони, робітників поліції

  під час проведення заходів  

Місця проведення свята                 

Начальник                                                                                                                               Світлодарського міського відділення поліції,

начальник                                                                                                                                                                                                            ПДПЧ-80

7

Організація роботи торгівельних підприємств  на місцях проведення свята                                                      

22.09.2019

Місця проведення свята                 

Підприємці

8

Рух колони шкіл, ДНЗ, робітників  Вуглегірської ТЕС, лікарні, громадських організацій міста, творчих колективів Палацу культури, спортсменів міста                                                  

22.09.2019

Проспекти  Молодіжний та  Миру                                                   

Брехунець А.Ф.,

Прожога В.М.,

Грибачова С.О.

Кашу С.С.

 

9

 Концерти дитячої художньої самодіяльності та музичної школи

22.09.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В. 

Волкунович О.В.     

10

Ігрова програма, виставка образотворчого    мистецтва

22.09.2019

ЦДЮТ   

Гусак Н.В.

11

Літературні вечори в бібліотеках міста                         

11.09.-12.09.2019

бібліотеки

Шевцова Н.П., Цимбал.В.І.,

Сичова Н.І.

12

Спортивні змагання    

 

22.09.2019

СО К                                                   

Александров А.А.

13

Урочисте відкриття свята,

поздоровлення  керівників  міста, Вуглегірської  ТЕС  та  інших    підприємств                                

 

22.09.2019

Майдан Палацу  культури                       

Брехунець А.Ф., керівники ВТЕС, депутати

14

Вшанування кращих за професіями та   активістів міста                         

22.09.2019

Майдан Палацу  культури                       

Коваленко В.В.,        керівництво Вуглегірської ТЕС

15

Відкриття виставок  «Блискавки світлого», картин художників, аматорів мистецтва

 

 

22.09.2019

Майдан Палацу культури                         

Коваленко В.В.       

16

Концерт художньої  самодіяльності міста  та гостей міста                                                                                                                                                        

22.09.2019

Майдан Палацу культури                          

Директор ПК        Волкунович О.В.

 

 

17

Танцювальна програма               

 

 

22.09.2019

Майдан Палацу культури                        

Директор ПК        Волкунович О.В.

 

Підготовка та  святкування Дня вчителя

 

1

Засідання організаційного комітету         

19.09.2019

Виконавчий комітет Світлодарської  міської ради    

 

         

Брехунець А.Ф.          

2

Підготовка сценарію та концертної        програми

до 20.09.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.  

Волкунович О.В.    

3

Святковий концерт присвячений Дню вчителя

04.10.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.

Волкунович О.В.       

 

 

Підготовка та  святкування Дня місцевого самоврядування

 

1

Засідання організаційного комітету         

15.11.2019

Виконавчий комітет Світлодарської  міської ради              

Брехунець А.Ф.           

2

Підготовка сценарію та концертної        програми

до 22.11.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.  

Волкунович О.В.    

3

Святковий концерт присвячений Дню місцевого самоврядування

06.12.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.

Волкунович О.В.       

 

Підготовка та  святкування Дня енергетиків

1

Придбання  подарунків для нагородження   енергетиків                 

до

13.12.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.

      

2

Урочисте відкриття свята, поздоровлення                     

 

22.12.2019

Виконавчий комітет Світлодарської  міської ради              

Брехунець А.Ф.   

3

Концерт художньої  самодіяльності міста   та гостей міста                

 

22.12.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.

Волкунович О.В.       

4

Танцювальна програма                                                   

22.12.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.

Волкунович О.В.       

Підготовка  та святкування зустрічі Нового 2020 року та Різдва Христового

1

Придбання гірлянд  та іграшок                                      

20.12.2019

Виконавчий комітет Світлодарської  міської ради              

Шевченко Ю.В.,

Чопенко І.В.

 

2         

Охорона ялинок

26.12.2019-

08.01.2020

Згідно договору                                  

Брехунець А.Ф.

Шевченко Ю.В.

 

 

3

Проведення Новорічних ранків у навчальних закладах міста                                                                                                                                                                                              

20.12-29.12.2019

Навчальні заклади міста                          

керівники навчальних закладів міста

 

Міський голова                                                                                            А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

Розроблений:

Перший заступник міського голови                                                          В.М.Прожога

 

                                                                                                                                              Додаток 3

                                                                                                          до рішення міської ради

                                                                                                          від ________№________

 

                                                                     

 

С К Л А Д

організаційного комітету підготовки і проведення заходів з відзначення

державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат

у місті Світлодарськ на 2019 рік

 

 

Брехунець А.Ф.         -          міський голова, голова організаційного  комітету;

 

Прожога В.М.            -          перший заступник міського голови,  

                                               заступник голови організаційного комітету;

 

Антоненко Н.В.        -          начальник загального відділу, секретар комісії.

 

 

Члени організаційного комітету:

 

 

Грибачова С.О.         -          заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ  

                                               (за узгодженням);

 

Афонін  В.В.               -         депутат Світлодарської міської ради, голова організації Союзу         

воїнів   Афганістану (за узгодженням);

 

Бєлоногова  В.Г.       -          голова громадської організації «Діти  війни та трудового

                                               фронту» (за узгодженням);

 

Галуза О.Г.               -          директор (завідувач)   ДНЗ №11 «Берізка» (за узгодженням);

 

Головченко М.М.     -          голова громадської організації «Ветерани України міста

                                               Світлодарськ» (за узгодженням);

 

Гусак О.М.                 -          методист-інструктор спортивно-оздоровчого комплексу 

Вуглегірської  ТЕС (за узгодженням);

 

Дейкун Л.П.              -          керуючий справами виконкому;

 

Жарніков  В.І.            -          член виконкому, голова профспілкової організації  

                                               Вуглегірської ТЕС (за узгодженням);

 

Кашу С.С.                  -          голова постійної комісії з правопорядку, гуманітарних і

                                               соціальних питань   міської   ради (за узгодженням);

 

Кліман Л.В.               -          директор (завідувач)   ДНЗ №1 «Ластівка» (за узгодженням);

 

Коваленко В.В.         -          директор комунального закладу «Світлодарський міський  

                                               Палац культури» (за узгодженням);

                                              

Міхальова О.О.         -          методист ЦДЮТ (за узгодженням);

 

Мелащенко О.І.         -          член виконкому Світлодарської міської ради, підприємець (за

                                               узгодженням);

 

Шляханова Н.Є.        -          методист – вихователь ДНЗ №10 «Веселка» (за узгодженням).

 

 

Міський голова                                                                                              А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

                 

 

Розроблений:

Перший заступник міського голови                                                           В.М.Прожога

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Додаток 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  до рішення міської ради                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                   від _______   №_______

 

Витрати

на проведення заходів з відзначення державних  та  професійних  свят, ювілейних та святкових дат у місті Світлодарськ на 2019 рік

 

п/п

Перелік державних та професійних свят,

ювілейних та святкових дат

 

                 Витрати  

     на проведення, тис.грн.                                                                                       

 

 

 

 1.  

 Народне гуляння «Широка  Масляна»

0

 

 

 

 1.  

 Святкування  «Весна. Жінка. Любов!»

0

 

 

 

 1.  

74  річниця  Перемоги  над нацизмом у Другій світовій війні

0

 

 

 

 1.  

День  захисту дітей  

0

 

 

 

 1.  

День медичного працівника

0

 

 

 

 1.  

День Конституції                                                                    

0

 

 

 

 1.  

Святкування  “Ой, на Івана, на Купала!”

0

 

 

 

 1.  

День Незалежності України                                                         

0

 

 

 

 1.  

День  міста Світлодарськ

0

 

 

 

 1.  

День вчителя

0

 

 

 

 1.  

День місцевого самоврядування

0

 

 

 

 1.  

День енергетика

0

 

 

 

 1.  

Зустріч  Нового 2020  року та Різдва Христового

                         

0

 

РАЗОМ

 

0

                                                                                                                                       

 

 Міський голова                                                                                           А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ    

 

 

Розроблений:

Перший заступник міського голови                                                          В.М.Прожога

 

 

 

 

Проект рішення (24.01.2019 року)

                                                                           

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від                             VI/                 .                       

м.Світлодарськ

 

 Про підсумки виконання міського    бюджету за 2018 рік

 

 

 

         Відповідно до рішення виконавчого комітету  міської ради від 27.02.2019р. «Про підсумки виконання  міського бюджету за 2018 рік» та керуючись частиною 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини першої  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         Затвердити звіт по виконанню міського бюджету за 2018 рік по доходах у сумі        20 441 853,82 грн.  та по  видатках у сумі 26 690 612,48 грн. згідно з додатками 1, 2 (додаються), у тому числі:

         - по загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі 19 576 230,72 грн. та по видатках у сумі 18 171 451,84 грн.

         - по спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі 865 623,10 грн. та по видатках  8 519 160,64 грн.

        

 

Міський  голова                                                                                            А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ


                                                                                                                 Додаток  1

                                                                                                         до рішення міської ради

                                                                                                                 від                       VI/            .                   

 

Звіт про виконання доходів міського бюджету

 за 2018 рік

 

Найменування доходів

Код

Затверджено на

період, грн.

Фактичні надходження, грн.

Виконання,

%

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

11020200

120000

106472

88,73

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

13010200

-

130,15

-

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

14040000

340000

359624,47

105,77

Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) )

14021900

6700

12187,75

181,91

Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) )

14031900

28000

51403,26

183,58

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

18010300

-

484,48

-

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

18010400

-

6528,23

-

Земельний податок з юридичних осіб

18010500

50000

57663,58

115,33

Орендна плата з юридичних осіб

18010600

52000

12826,74

24,67

Земельний податок з фізичних осіб

18010700

-

64,21

-

Транспортний податок з фізичних осіб

18011000

-

29700

-

Єдиний податок з юридичних осіб 

18050300

169000

146229,60

86,53

Єдиний податок з фізичних осіб 

18050400

831000

964681,26

116,09

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

21010300

-

18113

-

Адміністративні штрафи та інші санкції

21081100

-

697

-

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

21081500

-

40096,66

-

Плата за надання інших адміністративних послуг

22012500

8500

10156,62

119,49

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

22012600

27000

34252

126,86

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності

22080400

171100

230399,38

134,66

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

22090100

30000

29944,42

99,81

Інші надходження

24060300

-

5892,17

-

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння  

31020000 

-

61,04

-

Інші дотації з місцевого бюджету

41040400

3375000

3375000

100

Інші субвенції з місцевого бюджету

41053900

14223032

14083622,70

99,02

Всього загальний фонд

19431332

19576230,72

100,75

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

19010100

-

9,42

-

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

19010300

-

21,06

-

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

31030000

-

23,70

-

Інші субвенції з місцевого бюджету

41035000

199000

131790,14

66,23

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

25010100 

365307

416778,38

114,09

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 

25010400

-

55967,40

-

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

-

261033

-

Всього спеціальний фонд

564307

865623,10

153,40

Разом загальний та спеціальний фонд

19995639

20441853,82

102,23

             

       

 

Міський голова                                                                                         А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

 

Розроблений:

Начальник відділу обліку та

звітності міської ради                                                                               Ю.В.Шевченко

 

 

                                                                                                                                                      Додаток  2

                                                                                                        до рішення міської ради

                                                                                                                 від                       VI/           .

                                                                                                                          

Звіт про виконання видатків міського бюджету

за 2018 рік

 

 

КФК

Найменування

План  на період, грн.

Касові видатки, грн.

 Виконання,

%

ЗАГАЛЬНИЙ  ФОНД

0150         

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

4635209

4589699,19

99,02

1010

Надання дошкільної освіти

8070724

7932932,58

98,29

2152

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я

202806

191864,93

94,61

3242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6000

2500

41,67

4030

Забезпечення діяльності бібліотек

736854

721029,5

97,85

4060

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

4098019

4058167,24

99,03

4082

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

85500

85500

100

6011

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

413975

413970,8

100

6013

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

46840

46840

100

6015

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

35424

33963,6

95,88

6030

Організація благоустрою населених пунктів

95000

94984

99,98

Всього загальний фонд

18426351

18171451,84

98,62

СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД

0150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

113543

107224,87

94,44

1010

Надання дошкільної освіти

687855

662059,03

96,25

4030

Забезпечення діяльності бібліотек

1142

542

47,46

4060

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

350723

315139,93

89,85

6011

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

129037

129037

100

6017

Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства

2071465

2039895,39

98,48

7691

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

5695363

5133472,28

90,13

8311

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

199000

131790,14

66,23

Всього спеціальний фонд

9248128

8519160,64

92,12

Разом загальний та спеціальний фонд

27674479

26690612,48

96,44

 

 

Міський голова                                                                                         А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

 

Розроблений:

Начальник відділу обліку та

звітності міської ради                                                                               Ю.В.Шевченко

 

 

 

 


Разработка, продвижение сайта ©